Szkoły i przedszkola

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego

Co nas wyróżnia?

Nasz szkoła jest zadbana i dobrze wyposażona. Proponuje kierunki, które dają perspektywy rozwoju i zdobycia dobrej pracy. Zarówno w Polsce, jak i w Europie utrzymuje się duże zainteresowanie pracownikami sektora branży technologii informatycznej oraz logistycznej. Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, z dużym naciskiem na praktykę i umiejętności. Dodatkowym atutem szkoły jest możliwość uczestnictwa w zajęciach z innowacji wojskowej. Z uwagi na niezbyt dużą liczebność uczniów zapewniamy kameralność, bezpieczeństwo i korzystną atmosferę do nauki.

Powody do dumy

Największym powodem do dumy są pozytywne opinie na temat szkoły naszych absolwentów i ich rodziców. Wysoki poziom zdawalności egzaminów zewnętrznych, szczególnie zawodowych. Duże osiągnięcia w dziedzinie sportu na szczeblu powiatowym, owocna współpraca ze środowiskiem lokalnym (imprezy szkolne, wolontariat). Ponadto szkoła stwarza możliwości rozwijania inicjatyw uczniowskich oraz zdobywania dodatkowych kompetencji społecznych i zawodowych poprzez udział w realizacji projektów edukacyjnych, np. projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim”.

Jakich języków obcych uczą się uczniowie?

Młodzież uczy się języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dodatkowo zgłębiają tajniki języka obcego w nauczanym zawodzie.

Zajęcia dodatkowe

W szkole funkcjonują kółka zainteresowań: dziennikarskie, strzeleckie, klub gier planszowych Zagroda, Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Ponadto prężnie działa szkolny wolontariat, młodzież może uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych i nie tylko oferują uczniom zajęcia przygotowujące ich do egzaminów zewnętrznych. Dla chętnych uczniów – innowacja wojskowa.

Specjalistyczne pracownie

Szkoła posiada pracownie specjalistyczne, kompleksowo wyposażone do nauki przedmiotów zawodowych, logistycznych i informatycznych. W każdej z pracowni znajdują się stanowiska komputerowe dla uczniów, ponadto pracownie dla zawodu technik logistyk wyposażone są w czytnik i drukarkę kodów kreskowych, urządzenie wielofunkcyjne (drukarki, skaner). W pracowniach informatycznych mamy: drukarką 3D, zestaw do nauczania robotyki (Lego mindstorm), zestaw Arduino, zestaw mBot, gry do nauki programowania, zestawy do naprawy i konfiguracji komputerów, profesjonalne oprogramowanie do tworzenia filmów i muzyki.

Sport

W budynku szkoły znajduje się przestronna i odpowiednio doposażona sala gimnastyczna z trybunami dla widzów. Ponadto nasza placówka dysponuje siłownią.

Posiłki

W szkole znajduje się automat z napojami i zdrową żywnością.

Opieka medyczna i pedagogiczna

W szkole uczniowie pozostają pod opieką pielęgniarki szkolnej dwa razy w tygodniu. Ponadto szkoła podpisała umowę z gabinetem stomatologicznym. Uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyli w konsultacjach stomatologicznych w celu wstępnej diagnozy oraz zaplanowania dalszego leczenia.

Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zarówno na podstawie posiadanej dokumentacji (opinie/orzeczenia), wskazań nauczycieli, jak i w sytuacji nagłej potrzeby. W szkole odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Wsparcia uczniom udziela także pedagog szkolny, który na bieżąco współpracuje z nauczycielami, rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli oraz innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Placówka jest dostosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością fizyczną. W swoim wyposażeniu posiada podjazd do szkoły oraz windę.

Aktualne dane (2020/2021)

  • Liczba uczniów: 236
  • Liczba nauczycieli: 22

Kontakt do nas

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 33 94
e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl

https://zsp5kozuchow.pl/index.php/

Dyrektor: Pani Irena Szwarc