Opieka i wsparcie

Bezpłatne porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są w godzinach trwania dyżuru w danym punkcie.

Informacja i zapisy na poradę
we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00-13.30
tel. 790 227 119

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, ul. 22 Lipca 5, wejście A
poniedziałek-wtorek: 14.00-18.00
środa: 12.00-16.00
czwartek: 8.00-12.00

Ponadto poradę prawną można uzyskać w każdy piątek w godz. 12.00 – 13.00, podczas dyżuru adwokatów Stowarzyszenia „CIVIS SUM” w ramach wolontariatu

 • telefonicznie pod numerem 515 856 516
 • e-mailowo: porady@civis-sum.org.pl    lub
 • korespondencyjnie: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”, al. Niepodległości 7a/2, Zielona Góra

Kto może uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Każda osoba fizyczna, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .

Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej porady, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz  wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, na sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację
 • udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje poza kolejnością

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw

 • w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjuje przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Korzystanie z porad w czasie epidemii

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie epidemii lub stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się zdalnie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-maila) oraz poza lokalem punktu.

Więcej informacji:

powiat nowosolski | Lokalny portal (edukacja-prawna.info.pl)