Szkoły i przedszkola

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy szkołą z misją. Uczniowie mają dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, przygotowujące do dalszego etapu kształcenia. Od klasy pierwszej nasza szkoła oferuje nauczanie języka niemieckiego oraz informatyki, organizowane są zajęcia przedmiotowe z wykorzystaniem komputera oraz lekcje prowadzone wg programów autorskich i nowatorskich rozwiązań metodycznych.

Szkoła proponuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne, naukę języka ojczystego, języków obcych oraz edukację informatyczną i artystyczną (m.in. Koło muzyczne, Mali artyści, Rozwijamy talenty, Zajęcia artystyczne, Koło czytelnicze, Mądre sowy). Uczniowie korzystają z sal gimnastycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt do gier i zabaw sportowych. Kadra nauczycielska  zapewnienia uczniom poczucie bezpieczeństwa, kształtuje postawy prozdrowotne i proekologiczne. Na terenie placówki znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych i monitoring. Nad zdrowiem podopiecznych czuwa pielęgniarka, a pedagog i psycholog służą pomocą i cierpliwą rozmową. Aby wszystkie zamierzenia wychowawcze przyniosły oczekiwane rezultaty, w naszej szkole wypracowaliśmy wiele ciekawych tradycji tworzących specyfikę i niepowtarzalność tego miejsca. Tutaj uczniowie czują, że należą do określonej społeczności, która posiada swoje prawa i obowiązki.

Powody do dumy

Cieszymy się, że absolwenci naszej szkoły chwalą się tym, że kiedyś byli naszymi uczniami. Co roku przyznajemy stypendia naukowe dla uczniów klas V-VI (średnia ocen co najmniej 5,5 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie) i sportowe (otrzymują je uczniowie, którzy zdobywają wysokie lokaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim). Stypendystów z roku na rok jest coraz więcej. Wykwalifikowana, życzliwa, otwarta na ucznia kadra pedagogiczna ma satysfakcję z wykonywanej pracy. To nasza misja, by mobilizować uczniów do poszukiwania prawdy, dobra i piękna. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców i chętnie z nimi współpracujemy. Cieszymy się, że wspólnie z nimi możemy wpływać i kształtować poglądy naszych dzieci. Nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy podczas zajęć w szkolnych murach. Dlatego w naszej placówce uczniowie mają okazję do wyjazdów i wycieczek o charakterze krajoznawczym oraz dydaktycznym.

Jakich języków obcych uczą się uczniowie

Naukę języka obcego uczniowie doskonalą w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach językowych. Języka niemieckiego można się uczyć już od klasy pierwszej. Drugim językiem jest angielski.

Zajęcia dodatkowe

W czasie pozalekcyjnym uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i indywidualnych zdolności na warsztatach i kołach zainteresowań, którym przypisujemy bardzo ważną rolę – klucza do sukcesu. Mają one na celu wszechstronny rozwój zainteresowań oraz kontynuację programu pracy szkoły, stanowiąc nieodłączną część wychowania i nauczania w naszej placówce. Proponujemy zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, logopedyczne, logorytmiczne, terapia IS, terapia ręki, zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej), ale także zajęcia artystyczne(kółko plastyczne, kółko teatralne, taniec, rytmika, kółko wokalno-instrumentalne). Dostępne są również koła przedmiotowe, zajęcia sportowe i szachy.

Specjalistyczne pracownie

W szkole znajdują się estetycznie i funkcjonalnie urządzone gabinety, które są wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne.

 • sala do zajęć specjalistycznych (pomoce dydaktyczne stosowane do pracy z dziećmi z zaburzeniami artykulacji, wymowy i mowy; z zaburzeniami funkcji słuchowych z trudnościami w zakresie matematyki, z upośledzeniem umysłowym; z niepełnosprawnością ruchową; z zaburzeniami emocjonalnymi; z dysfunkcjami integracji sensorycznej; z autyzmem i zespołem Aspergera)
 • sala do zajęć z gimnastyki korekcyjnej (lustra, różnego rodzaju pomoce gimnastyczne, m.in. drabinki gimnastyczne, materace gimnastyczne i maty do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, drążki gimnastyczne, tunele gimnastyczne, woreczki z grochem, obręcze, skakanki, szarfy, fakturowe tory, zestawy do balansowania)
 • sala do terapii integracji sensorycznej (m.in. kabina do IS wraz z wyposażeniem, biały domek, światłowody, basen kulkowy, trampolina, przyrządy do balansowania, zjeżdżalnia rolkowa, maglownica)
 • mini „siłownia” dla najmłodszych (rowerek stacjonarny, stepper, wiosła treningowe, bieżnia).

Sport

W placówce przy ul. Chopina znajduje się sala gimnastyczna, a na zewnątrz bieżnia do skoku w dal oraz boisko szkolne.

W placówce przy ul. A. Haller znajduje się sala gimnastyczna przystosowana dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III, a na zewnątrz boisko. Dodatkowo w odrębnym budynku znajduje się hala sportowa, w której prowadzone są zajęcia pozalekcyjne oraz odbywają się zawody i turnieje sportowe.

Szkoła przede wszystkim stawia na siatkówkę, czego owocem są liczne zwycięstwa uczniów na ogólnopolskich zawodach sportowych oraz biegi przełajowe.

Posiłki

Zarówno w placówce przy ul. Chopina, jak i przy ul. A. Haller uczniowie korzystają z obiadów w formie cateringu.  Dzięki udziałowi szkoły w programie „Program dla szkół”, uczniowie klas I-III otrzymują mleko lub naturalne produkty mleczne. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przy ul. A. Haller korzystają z posiłków zapewnionych przez firmę cateringową (I śniadanie, II śniadanie, obiad).

Opieka medyczna i pedagogiczna

W szkole pełni dyżur pielęgniarka. Dla takich uczniów dostępna jest pomoc zarówno pedagogiczna, jak i psychologiczna. Szkoła jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

Liczba dzieci:

 • oddziały przedszkolne: 73
 • szkoła podstawowa: 614

Liczba nauczycieli: 73

Kontakt do nas

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie
ul. Chopina 11
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 49
e-mail: sp1@kozuchow.pl
www.sp1kozuchow.pl

Dyrektor: Arkadiusz Sidor

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie

Co nas wyróżnia?

 • kameralna, przyjazna atmosfera
 • indywidualne podejście do ucznia
 • kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego
 • zmodernizowana infrastruktura i stale unowocześniana baza dydaktyczna
 • aktywność i kreatywność nauczycieli oraz uczniów
 • współpraca z licznymi instytucjami lokalnymi i nie tylko (OPS, DPS, Straż Pożarna, Dom Dziecka, Centrum Kultury „Zamek”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie, MOSiR, placówki oświatowe, lokalne stowarzyszenia).

Powody do dumy

Nasi absolwenci z sukcesem podejmują naukę w renomowanych szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu i województwa. Mogą się pochwalić wysokimi osiągnięciami sportowymi. Uczniowie i nauczyciele są aktywni na forum lokalnym (wolontariat, udział w konkursach, aktywność sportowa, kulturalna i społeczna). Z sukcesem organizujemy duże imprezy i uroczystości gminne (m.in.: akademie okolicznościowe, coroczny udział w korowodzie z okazji Turnieju Rycerskiego, akcje charytatywne). Nasi uczniowie są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności.

Języki obce

W klasach I-VIII język angielski, dodatkowo w klasach VII-VIII język niemiecki.

Zajęcia dodatkowe

W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia, m.in. zajęcia sportowe SKA, szachy, dodatkowe zajęcia z matematyki w klasach 4-8 i z języka angielskiego w klasach 7-8. Prowadzimy również gazetkę szkolną „Szpileczka”. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania uczestnicząc w kółkach (historyczne, polonistyczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne, przyrodnicze, teatralne, żywego słowa). Są też zajęcia z języka hiszpańskiego, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, społeczno-emocjonalne) i zajęcia sportowe na orliku pod opieką animatora sportu.

Specjalistyczne pracownie

Posiadamy pracownie przedmiotowe do nauki języków obcych, polonistyczną, biologiczno-chemiczną, informatyczną i matematyczną.

Sport

Stawiamy na wszechstronny sportowy rozwój dziecka. Szkoła ma bardzo dobre warunki do uprawiania sportu. Posiadamy wielofunkcyjne boisko orlik (2 płyty), bieżnię, salę gimnastyczną. Na terenie szkoły mamy też plac zabaw i teren rekreacyjny.

Posiłki

Nasi uczniowie korzystają z obiadów firmy cateringowej wybieranej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Opieka medyczna i pedagogiczna

W szkole przyjmuje pielęgniarka szkolna. Udzielamy wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, prowadzimy konsultacje dla rodziców. Uczniowie mają wsparcie pedagogów i psychologa szkolnego. Osoby niepełnosprawne mają dostęp w obrębie parteru oraz na terenie przylegającym włącznie z orlikiem.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

 • liczba uczniów: 348
 • liczba nauczycieli: 32

Kontakt do nas

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. 22 Lipca 12
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 33 20
e-mail: szp2.kozuchow@gmail.com
www.sp2kozuchow.pl

Dyrektor: Katarzyna Gaczyńska

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym

Co nas wyróżnia?

Dbamy o rozwój każdego ucznia! Nauka jest dla nas priorytetem. Każdy z naszych uczniów może liczyć na indywidualne podejście. Wykwalifikowana kadra czuwa nad bezpieczeństwem dzieci. Uczniowie, którzy chcą rozwijać zainteresowania sportowe, działają w Uczniowskim Klubie Sportowym „Mirotka”. Można tu uprawiać lekkoatletykę, ping-ponga czy piłkę nożną.

Powody do dumy

Jesteśmy poszukiwaczami talentów. W roku 2019 otrzymaliśmy nagrodę za zajęcie II miejsca – srebrny laur „Lubuscy Poszukiwacze talentów” w kategorii szkół podstawowych w województwie lubuskim. Co roku nasi uczniowie mają w różnych kategoriach sportowych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim wspaniałe osiągnięcia, m.in. od 2016 do 2019 r. na Ogólnopolskim Czwartku Lekkoatletycznym w Łodzi zdobywaliśmy IV, V i VI miejsca.

Osiągnięcia wojewódzkie:

Rok 2019:

 • Drzonków, V finałowy turniej MLTS – I miejsce
 • Nowogród Bobrzański, wojewódzki finał w drużynowym tenisie stołowym – V miejsce
 • Chlebowo, półfinał wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt – IV miejsce
 • Zielona Góra, wojewódzki finał w lekkoatletyce – III miejsce
 • Babimost, finał sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt i chłopców – II miejsce
 • Drzonków, wojewódzki finał w drużynowym tenisie stołowym – II miejsce.

Rok 2020:

 • Zielona Góra, wojewódzki finał w lekkoatletyce – II miejsce
 • Żary, finał wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt – II miejsce
 • Lipinki Łużyckie, finał wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt młodszych – IV miejsce.

Jakich języków obcych uczą się uczniowie

Nasi uczniowie w szkole uczą się dwóch języków obcych. Są nimi niemiecki i angielski. Język niemiecki jest językiem wiodącym.

Zajęcia dodatkowe

Uczniowie naszej szkoły rozwijają pasje i zainteresowania, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach, tj. szachy, język angielski, zajęcia kreatywne. Mają możliwość zapisania się do Szkolnego Koła LOP, PCK, SKO, UKS „Mirotka”, zajęć sportowych, Szkolnego Koła Wolontariusza, Szkolnego Koła Caritas, kółka teatralnego, organizowane są też zajęcia taneczne – Hajdasz. W szkole odbywają się ciekawe spotkania z aktorami, muzykami i innymi osobami. Realizowane są projekty, np. „Poznaj świat z matematyką”, „Porusz umysł”, „Ciekawe podróże po Europie” czy „Autentyczność ponad wszystko”. Praca w Szkolnym Kole Wolontariusza rozwija wśród uczniów postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Pokazuje, jak wiele radości sprawia bezinteresowne pomaganie innym. Uczniowie przy wsparciu rodziców, nauczycieli oraz opiekuna biorą udział w różnych akcjach charytatywnych.

Specjalistyczne pracownie

Posiadamy dwie pracownie komputerowe. Każda klasa jest wyposażona w tablicę interaktywną. Pozostałe klaso-pracownie są bogato wyposażone w środki dydaktyczne zakupione z własnych środków lub dofinansowań. W szkole jest biblioteka, świetlica, salka zabaw dla dzieci oraz mini salka gimnastyczna.

Sport

Przy sprzyjającej pogodzie wykorzystujemy kompleks sportowy na zajęcia z: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, siatkówki plażowej, mini piłki nożnej, lekkoatletyki (skok w dal, sprinty, biegi przełajowe) oraz na gry i zabawy dla młodszych. Przez cały rok uczniowie mogą grać w tenisa stołowego na szkolnym korytarzu. Dominujące sporty: lekkoatletyka, minipiłka nożna, tenis stołowy.

Posiłki
W szkole wydawane są obiady w formie cateringu. Na korytarzu szkoły dla uczniów dostępny jest dystrybutor wody pitnej.

Opieka medyczna i pedagogiczna

W szkole znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej. Raz w tygodniu przyjmuje pielęgniarka szkolna. Osoby chętne mogą skorzystać z usług Dentobusa, który odwiedza naszą szkołę w celu wykonania przeglądu i leczenia zębów u dzieci. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole udzielają nauczyciele oraz specjaliści. Pomoc jest udzielana dzieciom w formach: zajęć rozwijających uzdolnienia; dydaktyczno-wyrównawczych; rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; logopedycznych; zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; porad i konsultacji; warsztatów.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

Liczba dzieci

 • oddział przedszkolny: 168
 • szkoła podstawowa: 168

Liczba nauczycieli: 23

Kontakt do nas

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym
Mirocin Dolny 28
67-120 Kożuchów
tel. 38 388 14 24
e-mail: spmd@wp.pl
https://szkola-mirocin.edupage.org/

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy małą szkołą, co jest naszym atutem. W klasach uczy się kilkanaście osób i niewątpliwie przekłada się to na jakość nauczania. Indywidualne podejście do uczniów sprawia, że nauczyciel dotrze z wiedzą do każdego ucznia. Każdemu poświęci tyle czasu, ile potrzebuje. Życzliwa, otwarta na uczniów kadra pedagogiczna wzbudza zaufanie, co z kolei skutkuje rodzinną atmosferą w naszej placówce.

Powody do dumy

Zindywidualizowane podejście do uczniów przekłada się na bardzo dobre wyniki z egzaminów. Staramy się wpajać uczniom miłość i szacunek do „braci mniejszych”, dlatego współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt. Szkoła to miejsce przyjazne również dla rodziców. Chcemy, by z nami współpracowali i brali udział w życiu szkoły; zapraszamy ich do czynnego udziału w różnych projektach. Wspólnie organizujemy m.in. Dzień Ziemniaka, Dzień Wiosny czy Dzień Dziecka. Dwie grupy przedszkolne mają doskonałe warunki do rozwoju i są świetnie przygotowanie do nauki w szkole.

Jakich języków uczą się uczniowie

Język angielski – wiodący
Język niemiecki – jako drugi

Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych w szkole odbywają się zajęcia sportowe, które mają zachęcać dzieci do aktywności fizycznej oraz wspomagają i uzupełniają realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Zajęcia prowadzone są na podstawie programu zawierającego podstawę programową „Magia ruchu”. Oprócz tego młodzi artyści mogą się rozwijać na kółku tanecznym i wokalnym, a dla przyszłych redaktorów gazet przygotowaliśmy koło dziennikarskie.

Specjalistyczne pracownie

Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię przyrodniczą i historyczną. Znajdują się tu mapy, pomoce naukowe, projektor i atlasy. W pracowni językowej uczniowie korzystają z tablicy multimedialnej, a w matematycznej z niezbędnych pomocy naukowych. Nie mamy profesjonalnego sprzętu w pracowni informatycznej. Mamy nadzieję, że niedługo się to zmieni.

Sport

Sport to zdrowie, więc dbamy o to, by uczniowie po kilku godzinach spędzonych w ławce szkolne, mogli się poruszać. Posiadamy salę gimnastyczną, boisko szkolne, gdzie można pograć w siatkówkę i koszykówkę. Szkoła stawia na gry zespołowe (piłka nożna, unihokej) oraz zajęcia z badmintona.

Posiłki

Część posiłków otrzymujemy z OPS-u, a część dowozi catering.

Opieka medyczna i pedagogiczna

Raz w tygodniu odwiedza nas pielęgniarka. Zawsze dzieci mogą liczyć na pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Osoby niepełnosprawne mogą uczyć się w naszej placówce: mamy podjazd, a toaleta znajduje się na parterze.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

Liczba uczniów:

 • 56 uczniów w szkole
 • 26 uczniów w przedszkolu

Liczba nauczycieli:

 • 11 w szkole
 • 2 w przedszkolu

Kontakt do nas

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stypułów 68B
67-120 Kożuchów
tel. 68 352 41 32
e-mail: nspstypulow@wp.pl

Dyrektor: Agnieszka Alaszewicz