Mieszkam w Gminie Kożuchów

Dowód osobisty

Gdzie się udać?

Urząd Miejski w Kożuchowie, Wydział Społeczny

Agnieszka Zielińska – inspektor
Wejście B, parter, pok. 33
tel. 68 355 59 58
e-mail: um@kozuchow.pl

Ewelina Iwańska – inspektor
Wejście B, parter, pok. 33
tel. 68 355 59 58

Dariusz Arent – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 18
tel. 68 355 59 59

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 • osobiście w formie pisemnej
 • w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem portalu ePUAP

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (dziecko które ukończyło 5 lat, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo). Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35´45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • dotychczasowy dowód osobisty (o ile nie została zgłoszona jego utrata) lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego

 • pierwszy dowód
 • zmiana danych zawartych w dowodzie
 • upływ terminu ważności dowodu
 • upływ terminu zawieszenia dowodu
 • utrata dowodu
 • zmiana wizerunku twarzy
 • uszkodzenie dowodu
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
 • kradzież tożsamości
 • inny (wpisz jaki).

Termin załatwienia sprawy

Po 30 dniach od złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego 

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., nr 167, poz. 1131 z późn.zm.)
 • rozporządzenie MSWiA z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r., poz. 31)

 UWAGA

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego.

Dowody osobiste wydane przez terminem 1 marca 2015 r. zachowują swoją ważność (do upływu terminu, na jaki zostały wydane). Ważność zachowają także dokumenty wydane bezterminowo.

Nie ma więc konieczności wymiany posiadanych dowodów osobistych, gdzie termin ważności jeszcze nie upłynął.

Odbiór dowodu osobistego

Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Skontaktuj się w tej sprawie z naszym urzędem.

 Sposób odbioru dokumentu

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są następujące przypadki:

 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator
 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W opisanej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika.

UWAGA

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Zgubiłeś swój dowód osobisty lub ktoś Ci go ukradł? A może dokument został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w naszym urzędzie.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)
 • rozporządzenie MSWiA z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

 UWAGA

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego. Zobacz jak to zrobić

 

Formularze

Formularz-zgloszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-1.pdf