Inwestycje

Inwestycje

 


W dniu 22 marca 2023 r. Gmina Kożuchów podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubuskiego na realizację inwestycji pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i integracji poprzez zagospodarowanie terenów na osiedlu po byłej jednostce  wojskowej w Kożuchowie”

zadanie ma na celu rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę nowego miejsca rekreacji i integracji mieszkańców na terenie  byłej jednostki wojskowej
w Kożuchowie. Na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny poprzez wykonanie robót ziemnych, nowego pieszego ciągu komunikacyjnego z ekologiczną nawierzchnią, wykonanie ogrodzenia terenu oraz zakup
i montaż urządzeń tj. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzela sprężynowa, huśtawka typu „bocianie gniazdo” – 2 szt., zjazd linowy tzw. tyrolka, naziemny park linowy, naziemna trampolina, ścieżka sensoryczna z urządzeniami, 2 szt. huśtawek hamakowych, wielokąt  wspinaczkowy, karuzela pionowa. Zakupione zostaną również ławki parkowe i kosze na śmieci.

zadanie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, ” poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rekreacyjnej w tym budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjno – integracyjnego w Kożuchowie, wpisuje się bezpośrednio w realizację celu głównego i celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

Wartość realizowanej operacji: 462.214,36 zł, w tym ze środków EFRROW 285.546,00 zł .


„Budowa drogi na terenie Strefy Przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym w Gminie Kożuchów”.
Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie: 715.064,00 zł / 70% wydatków kwalifikowanych

Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej na terenie strefy przemysłowej w miejscowości Podbrzeziu Dolnym w gminie Kożuchów. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej i długości ok. 300 m z włączeniem w km 0+000 do ul. Inwestycyjnej za pośrednictwem istniejącego skrzyżowania zwykłego i końcem w km 0+298 przy granicy pasa drogowego. Oś drogi składa się z dwóch odcinków prostych połączonych łukiem o promieniu osi 60 m. Szerokość jezdni wynosi 6,0 m z poszerzeniem na łuku do 7,0 m. W ciągu drogi zaprojektowano budowę dwóch zjazdów publicznych o zasadniczej szerokości 7,0 m:
– zjazd lewostronny w km 0+134,
– zjazd prawostronny w km 0+226  i plac do zawracania o wymiarach 13,0 x 13,0 m.


Remont ulicy Głogowskiej w Kożuchowie

Zadanie obejmowało remont ul. Głogowskiej (drogi gminnej nr 101518F) położonej w centrum miasta Kożuchów na działkach nr 492, 495, 489/1, 483, 481/2, 402/15 (obręb ewidencyjny nr 2). Wykonano remont drogi gminnej klasy technicznej L o łącznej długości 220 m. Remont  polegał na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, chodników (432 m2), zjazdów i placów utwardzonych wraz z ustawieniem nowych krawężników, obrzeży, oporników i placów utwardzonych oraz wymianie i regulacji istniejących wpustów ulicznych. Wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej. Szerokości jezdni, chodników, zjazdów i placu zostały dostosowane do stanu istniejącego. Zakres rzeczowy inwestycji to teren od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego przez skrzyżowanie z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Obywatelską. Droga jest zlokalizowana bezpośrednio przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie (ujęta w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego) oraz Przychodni Lekarskiej. Remont drogi zapewnił bezpieczny i szybki wyjazd służb OSP do miejsc akcji ratowniczych. Ulica Głogowska przebiega przez stare miasto Kożuchowa przez co posiada zróżnicowaną szerokość jezdni i chodników wynikającą z historycznej zabudowy. Wykonano remont drogi gminnej klasy technicznej L o łącznej długości 220 m. Remont  polegał na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, chodników (432 m2), zjazdów i placów utwardzonych wraz z ustawieniem nowych krawężników, obrzeży, oporników i placów utwardzonych oraz wymianie i regulacji istniejących wpustów ulicznych. Wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej. Szerokości jezdni, chodników, zjazdów i placu zostały dostosowane do stanu istniejącego.

Koszt całkowity: 917 697,00 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 415 765,00 zł
Zadanie zakończone (zrealizowane jako dwuletnie w latach 2021-2022).


Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Kożuchów.

W dniu 16.08.2022 zakończyły się roboty budowlane zadania pn.” dostawa i montaż siłowni plenerowych, zlokalizowanych na działce nr 2/27 w Kożuchowie oraz na działce 6/10 w Podbrzeziu Dolnym” całkowity koszt inwestycji wyniósł 92 127,00 zł,  zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w kwocie 58 620,00 zł.

Inwestycja zrealizowana w 2022 r. w ramach operacji pn. „Utworzenie miejsc rekreacji i integracji poprzez budowę ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Kożuchowie”.
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


„Droga gminna nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie”

w 2020 roku została  wybudowana droga gminna nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie. Zadanie obejmowało budowę dróg gminnych nr 101511F i nr 101559F o łącznej długości ok. 560 m na odcinku od. ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie o szerokości 6m, wraz z chodnikami, dwukierunkowymi ścieżkami rowerowymi, zjazdami i skrzyżowaniami. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej ograniczona krawężnikami betonowymi, koszt całkowity inwestycji to:  3.637.859,58 zł, inwestycja została w 80% poniesionych  kosztów kwalifikowanych sfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

„Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie”

W 2020 roku została zakończona inwestycja drogowa pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, W. Reymonta oraz Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie. zadanie obejmowało rozbudowę sieci dróg gminnych klasy technicznej D o łącznej długości 613,3m z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową dwóch skrzyżowań z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 283, koszt całkowity  2.232.149,49 zł, inwestycja została w 80%  poniesionych kosztów kwalifikowanych sfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

„Przebudowa drogi gminnej w Czciradzu”

W 2020 roku została wykonana inwestycja drogowa, drogi gminnej nr 002415F przebiegającej przez miejscowość Czciradz wraz z przebudową drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do drogi gminnej. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej klasy
technicznej D o łącznej długości w osi 601,36 m oraz przebudowę drogi wewnętrznej na długości w osi 254,80 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. koszt całkowity zadania to:   1.732.723,91 zł, inwestycja została w 80%  poniesionych kosztów kwalifikowanych sfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny”

W dniu 01.08.2022 r. zostały zakończone roboty budowlane inwestycji pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny”, zostało wykonane ok. 800 m długości drogi gminnej o szerokości 3,5 m z nawierzchni asfaltowej, zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w kwocie 279 417,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity inwestycji: 483 845,25 złotych.


 

 


„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont chodników w otoczeniu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie”

W trakcie realizacji jest inwestycja, w której zakres robót polega na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont chodników przy ulicy 1 Maja 40 w Kożuchowie. Całkowity koszt zadania wynosi 100. 000,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 513,28 złotych.


„Likwidacja barier architektonicznych i terenowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie umożliwiająca bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych”

W 2016 roku zostało wykonane zadnie budowlane dotyczące likwidacji barier architektonicznych i terenowych w szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie, zadanie polegało na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem placu przed szkołą.  Całkowity koszt inwestycji to: 129 629,85 zł zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 414,00 złotych.


„Likwidacja barier architektonicznych i terenowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie umożliwiająca bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych”

W 2018 roku 2016 roku zostało wykonane zadnie budowlane dotyczące likwidacji barier architektonicznych i terenowych w szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie, zadanie polegało na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.  Całkowity koszt inwestycji to: 318 000,00 zł zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 159 000,00 złotych.

„Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki”.

W 2017 roku została wykonana inwestycja przebudowy drogi gminnej  nr 002405F relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki.  Zadanie obejmowało przebudowę jezdni o nawierzchni brukowej na nawierzchnię bitumiczną około 1304 m.b. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji: 1 566 580,15 zł