Inwestycje

Inwestycje

Budowa budynku sali wiejskiej – centrum kultury w miejscowości Książ Śląski w Gminie Kożuchów.

18 grudnia 2023 r. Gmina Kożuchów podpisała promesę na realizację inwestycji
pn. Budowa budynku sali wiejskiej – centrum kultury w miejscowości Książ Śląski w Gminie Kożuchów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6PGR.

Kwota promesy wynosi 1 377 777,77 zł.

Inwestycja polega na budowie sali wiejskiej – centrum kultury w miejscowości Książ Śląski z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zbiornikiem na ścieki z instalacją kanalizacyjną i instalacją wody, na działce ewidencyjnej nr 65/7 w Gminie Kożuchów.

Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnych robót ziemnych, robót budowalnych oraz prac wykończeniowych. Wykonana zostanie również elewacja budynku.

Gmina Kożuchów podpisała umowę z Wykonawcą robót ŁUKASIK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na realizację inwestycji.

 

 


Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym”.


 Dnia 25 lipca 2023r. Gmina Kożuchów podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym”.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach „Programu Olimpia – Program budowy  przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie  pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Krótki opis zadania:

W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie przyszkolna hala sportowa w Mirocinie Dolnym z zadaszeniem łukowym o konstrukcji samonośnej. Obiekt zlokalizowany będzie w najbliższym sąsiedztwie szkoły. Na potrzeby realizacji projektu Gmina Kożuchów wykonała dokumentację projektową.

W ramach zadania zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 21 m x 30 m i nawierzchni poliuretanowej. W obrębie hali umiejscowione będzie także zaplecze sanitarno – szatniowe. Zostaną wykonane niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Zakupione zostanie podstawowe wyposażenie sportowe oraz strzelnica laserowa mobilna na cztery stanowiska. Wokół hali zagospodarowany zostanie teren. Nad prawidłową realizacją zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski.

Budowa hali poprawi dostępność infrastruktury sportowej dla uczniów oraz dla mieszkańców gminy. W przyszłości będzie wykorzystywana hala podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz rozgrywek sportowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym.

Obiekt będzie dostępny dla różnych grup społecznych. Zastosowane rozwiązania będą dostępne dla osób niepełnosprawnych wraz z czytelnym i funkcjonalnym oznakowaniem.

 

                                

„Remont murów miejskich w Kożuchowie”.


Zakres rzeczowy:
Remont średniowiecznych fortyfikacji miasta na odcinku ok. 160 m od. ul. Plac Jedności do ul. Limanowskiego z rekonstrukcją zniszczonych elementów na podstawie istniejących reliktów:
– remont istniejącej bastei i „domku gotyckiego” wraz ze stolarką okienną,
– odsłonięcie i ekspozycja reliktów baszty i 2 kolejnych bastei
– odtworzenie otworów strzelniczych,
– rekonstrukcja korony i lica muru z kamienia łamanego,
– remont i konserwacja lica muru kamiennego i ceglanego
– demontaż obluzowanych i uzupełniania brakujących elementów kamiennych na wzór historyczny – roboty tynkarskie.

Realizacja: III 2022 – VI 2023 r.
Całkowity koszt inwestycji w latach jw.: 1 707 622,47 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 437 993,00 zł

 

 

 

 

Modernizacja drogi dojazdowej dla mieszkańców dawnych PGR-ów w miejscowości Studzieniec 


Została zakończona inwestycja pn.”Modernizacja drogi dojazdowej dla mieszkańców dawnych PGR-ów w miejscowości Studzieniec” zadanie obejmowało modernizacje drogi dojazdowej w miejscowości Studzieniec dla mieszkańców dawnych PGRów.  Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego i nawierzchni z betonu asfaltowego na długości około 580 mb.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Całkowita wartość: 649 400,62 zł
Dofinansowanie: 391 000,00 zł

 


Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mirocinie Średnim


19 grudnia 2023 r. została zakończona inwestycja pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mirocinie Średnim”,   zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mirocin Średni poprzez przebudowę istniejącego budynku stacji SUW, budowę dwóch zbiorników wody o poj. 75,0m3 każdy, budowę nowego odstojnika popłuczyn oraz zbiornika na ścieki bytowe, wykonanie nowych utwardzeń terenu wraz z instalacjami między obiektowymi i niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Zadanie obejmowało również budowę 3 stref pomiarowych w celu uzyskania precyzyjnej informacji o rozbiorach wody.
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Całkowita wartość: 4 890 480,00 zł
Dofinansowanie: 3 521 600,00 zł

 


W dniu 22 marca 2023 r. Burmistrz Kożuchowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubuskiego na realizację inwestycji pn.

„Utworzenie miejsca rekreacji i integracji poprzez zagospodarowanie terenów na osiedlu po byłej jednostce  wojskowej w Kożuchowie”


zadanie ma na celu rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę nowego miejsca rekreacji i integracji mieszkańców na terenie  byłej jednostki wojskowej
w Kożuchowie. Na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny poprzez wykonanie robót ziemnych, nowego pieszego ciągu komunikacyjnego z ekologiczną nawierzchnią, wykonanie ogrodzenia terenu oraz zakup
i montaż urządzeń tj. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzela sprężynowa, huśtawka typu „bocianie gniazdo” – 2 szt., zjazd linowy tzw. tyrolka, naziemny park linowy, naziemna trampolina, ścieżka sensoryczna z urządzeniami, 2 szt. huśtawek hamakowych, wielokąt  wspinaczkowy, karuzela pionowa. Zakupione zostaną również ławki parkowe i kosze na śmieci.

zadanie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, ” poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rekreacyjnej w tym budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjno – integracyjnego w Kożuchowie, wpisuje się bezpośrednio w realizację celu głównego i celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

Wartość realizowanej operacji: 462.214,36 zł, w tym ze środków EFRROW 285.546,00 zł .


„Budowa drogi na terenie Strefy Przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym w Gminie Kożuchów”.
Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie: 715.064,00 zł / 70% wydatków kwalifikowanych


Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej na terenie strefy przemysłowej w miejscowości Podbrzeziu Dolnym w gminie Kożuchów. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej i długości ok. 300 m z włączeniem w km 0+000 do ul. Inwestycyjnej za pośrednictwem istniejącego skrzyżowania zwykłego i końcem w km 0+298 przy granicy pasa drogowego. Oś drogi składa się z dwóch odcinków prostych połączonych łukiem o promieniu osi 60 m. Szerokość jezdni wynosi 6,0 m z poszerzeniem na łuku do 7,0 m. W ciągu drogi zaprojektowano budowę dwóch zjazdów publicznych o zasadniczej szerokości 7,0 m:
– zjazd lewostronny w km 0+134,
– zjazd prawostronny w km 0+226  i plac do zawracania o wymiarach 13,0 x 13,0 m.


Remont ulicy Głogowskiej w Kożuchowie

Zadanie obejmowało remont ul. Głogowskiej (drogi gminnej nr 101518F) położonej w centrum miasta Kożuchów na działkach nr 492, 495, 489/1, 483, 481/2, 402/15 (obręb ewidencyjny nr 2). Wykonano remont drogi gminnej klasy technicznej L o łącznej długości 220 m. Remont  polegał na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, chodników (432 m2), zjazdów i placów utwardzonych wraz z ustawieniem nowych krawężników, obrzeży, oporników i placów utwardzonych oraz wymianie i regulacji istniejących wpustów ulicznych. Wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej. Szerokości jezdni, chodników, zjazdów i placu zostały dostosowane do stanu istniejącego. Zakres rzeczowy inwestycji to teren od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego przez skrzyżowanie z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Obywatelską. Droga jest zlokalizowana bezpośrednio przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie (ujęta w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego) oraz Przychodni Lekarskiej. Remont drogi zapewnił bezpieczny i szybki wyjazd służb OSP do miejsc akcji ratowniczych. Ulica Głogowska przebiega przez stare miasto Kożuchowa przez co posiada zróżnicowaną szerokość jezdni i chodników wynikającą z historycznej zabudowy. Wykonano remont drogi gminnej klasy technicznej L o łącznej długości 220 m. Remont  polegał na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, chodników (432 m2), zjazdów i placów utwardzonych wraz z ustawieniem nowych krawężników, obrzeży, oporników i placów utwardzonych oraz wymianie i regulacji istniejących wpustów ulicznych. Wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej. Szerokości jezdni, chodników, zjazdów i placu zostały dostosowane do stanu istniejącego.

Koszt całkowity: 917 697,00 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 415 765,00 zł
Zadanie zakończone (zrealizowane jako dwuletnie w latach 2021-2022).


Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Kożuchów.

W dniu 16.08.2022 zakończyły się roboty budowlane zadania pn.” dostawa i montaż siłowni plenerowych, zlokalizowanych na działce nr 2/27 w Kożuchowie oraz na działce 6/10 w Podbrzeziu Dolnym” całkowity koszt inwestycji wyniósł 92 127,00 zł,  zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w kwocie 58 620,00 zł.

Inwestycja zrealizowana w 2022 r. w ramach operacji pn. „Utworzenie miejsc rekreacji i integracji poprzez budowę ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Kożuchowie”.
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


„Droga gminna nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie”

w 2020 roku została  wybudowana droga gminna nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie. Zadanie obejmowało budowę dróg gminnych nr 101511F i nr 101559F o łącznej długości ok. 560 m na odcinku od. ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie o szerokości 6m, wraz z chodnikami, dwukierunkowymi ścieżkami rowerowymi, zjazdami i skrzyżowaniami. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej ograniczona krawężnikami betonowymi, koszt całkowity inwestycji to:  3.637.859,58 zł, inwestycja została w 80% poniesionych  kosztów kwalifikowanych sfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

„Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie”

W 2020 roku została zakończona inwestycja drogowa pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, W. Reymonta oraz Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie. zadanie obejmowało rozbudowę sieci dróg gminnych klasy technicznej D o łącznej długości 613,3m z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową dwóch skrzyżowań z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 283, koszt całkowity  2.232.149,49 zł, inwestycja została w 80%  poniesionych kosztów kwalifikowanych sfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

„Przebudowa drogi gminnej w Czciradzu”

W 2020 roku została wykonana inwestycja drogowa, drogi gminnej nr 002415F przebiegającej przez miejscowość Czciradz wraz z przebudową drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do drogi gminnej. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej klasy
technicznej D o łącznej długości w osi 601,36 m oraz przebudowę drogi wewnętrznej na długości w osi 254,80 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. koszt całkowity zadania to:   1.732.723,91 zł, inwestycja została w 80%  poniesionych kosztów kwalifikowanych sfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny”

W dniu 01.08.2022 r. zostały zakończone roboty budowlane inwestycji pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny”, zostało wykonane ok. 800 m długości drogi gminnej o szerokości 3,5 m z nawierzchni asfaltowej, zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w kwocie 279 417,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity inwestycji: 483 845,25 złotych.


 

 


„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont chodników w otoczeniu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie”

W trakcie realizacji jest inwestycja, w której zakres robót polega na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont chodników przy ulicy 1 Maja 40 w Kożuchowie. Całkowity koszt zadania wynosi 100. 000,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 513,28 złotych.


„Likwidacja barier architektonicznych i terenowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie umożliwiająca bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych”

W 2016 roku zostało wykonane zadnie budowlane dotyczące likwidacji barier architektonicznych i terenowych w szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie, zadanie polegało na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem placu przed szkołą.  Całkowity koszt inwestycji to: 129 629,85 zł zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 414,00 złotych.


„Likwidacja barier architektonicznych i terenowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie umożliwiająca bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych”

W 2018 roku 2016 roku zostało wykonane zadnie budowlane dotyczące likwidacji barier architektonicznych i terenowych w szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie, zadanie polegało na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.  Całkowity koszt inwestycji to: 318 000,00 zł zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 159 000,00 złotych.

„Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki”.

W 2017 roku została wykonana inwestycja przebudowy drogi gminnej  nr 002405F relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki.  Zadanie obejmowało przebudowę jezdni o nawierzchni brukowej na nawierzchnię bitumiczną około 1304 m.b. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji: 1 566 580,15 zł