Mieszkam w Gminie Kożuchów

Bezpieczeństwo

Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców. Dbamy o to m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie zarówno policji, straży miejskiej, jak i jednostek straży pożarnej.

Budynek Policji. Skosny, szary dach, jasna elewacja. Przed budynkiem zaparkowane samochody. Jasne, słoneczne zdjecie.

Policja

Współczesna policja to nowoczesna policja. Dlatego tak ważne są wszelkie procesy modernizacyjne poprawiające warunki służby funkcjonariuszy i jakość obsługi tych, którzy przychodzą do nich, chcąc uzyskać stosowną pomoc. Każda inwestycja sprawia, że ta najważniejsza dla zapewnienia bezpieczeństwa formacja rozwija się i jest przystosowana do obsługi na najwyższym poziomie.

Stworzony od podstaw Komisariat Policji w Kożuchowie powstał dzięki współpracy z samorządem gminnym. Teren, na którym stoi budynek, został przekazany w 2016 r. przez Gminę Kożuchów. Cała inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

W skład obiektu wchodzą różnorodne funkcjonalne pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań policyjnych, a także utrzymywania kontaktu z mieszkańcami. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

W Komisariacie służy 27 policjantów. Budynek został zaprojektowany i wykonany według wysokich standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Nowoczesny obiekt zdecydowanie polepszył warunki pracy służb i przyspieszył reakcje w sytuacjach zagrożeń.

Kontakt

Komisariat Policji
ul. Anny Haller 3
67-120 Kożuchów

tel. alarmowy 112 (bezpłatne połączenia)
tel. sekretariat 47 7933400
e-mail: komisariat.kp_kozuchow@go.policja.gov.pl

Komendant: podinspektor Ewa Rotarska
Zastępca komendant: podkomisarz Sławomir Graf

Trzej mężczyźni w mundurach pozują do zdjęcia

Straż Miejska

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zajmują się utrzymaniem porządku publicznego oraz pomagają zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom. Dysponują ograniczonymi uprawnieniami, dlatego też w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi podejmują współpracę z przedstawicielami policji i jednostkami ratownictwa medycznego.

Do zadań strażników należą sprawy z zakresu:

 • ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • czuwania nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 • sporządzania dokumentacji niezbędnej w procesie nakładania mandatów i grzywien, w tym kontroli terminowości ich uiszczania
 • współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 • zabezpieczania miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 • współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 • doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 • informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowania i uczestnictwa w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 • konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
 • kontrola realizacji obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawa miejscowego
 • eksploatacja i nadzór nad sprawnością techniczną samochodu służbowego Straży Miejskiej
 • realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
 • kontrola z zakresu realizacji ustawy o odpadach w tym kontrola pieców w zakresie spalania odpadów.

Kontakt

Straż Miejska w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów
tel. 68 355  24 12
e-mail: strazmiejska@kozuchow.pl

Komendant: Robert Budakowski

4 wozy strażackie w zbliżeniu.

Straż Pożarna

Na terenie gminy Kożuchów działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Znajdują się one w Kożuchowie, Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym, Studzieńcu, Broniszowie, Stypułowie i Lasocinie. Jednostki w Kożuchowie, Mirocinie Górnym i Studzieńcu włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

OSP w Kożuchowie
ul. Głogowska 3
tel. alarmowy 112 (bezpłatne połączenie)
tel. 691 273 569
e-mail: twalczak@onet.pl

Prezes: Tomasz Walczak
Naczelnik: Tomasz Lewandowski

Jednostka OSP w Kożuchowie posiada pięć samochodów pożarniczych. Najnowszym nabytkiem jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, który jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 4000 l, zbiornik środka pianotwórczego 400 l, autopompę o wydajności 2400 l/min., a także działka wodno-pianowe, sprzęt ratownictwa technicznego i wyciągarkę. W skrytkach znajdziemy też wentylator do oddymiania pomieszczeń i pompę szlamową. Pozostałe wozy marki Ford Transit, Renault, Magirus-Deutz (z drabiną 37 m), Land Rover (wyposażony w agregat wysokociśnieniowy), a także quad i łódź ratownicza. W OSP Kożuchów działa 28 członków. Siedzibą OSP jest budynek remizy znajdującej się na ulicy Głogowskiej 3 w Kożuchowie.

OSP w Broniszowie
Prezes: Waldemar Gładysz
Naczelnik: Krzysztof Pazdyka

Wyposażenie: samochód Star 005.  Jednostka liczy 14 członków. Siedzibą jest remiza w Broniszowie 69 A.

OSP w Lasocinie
Prezes: Piotr Kaczmarek
Naczelnik: Paweł Skwierczyński

Wyposażenie: samochód Jelcz 315 M. Jednostka liczy 21 członków. Siedzibą jest remiza w Lasocinie 48.

OSP w Mirocinie Dolnym
Prezes: Tomasz Jakóbczak
Naczelnik: Stanisław Stopka

Wyposażenie: samochód Jelcz P325. Jednostka liczy 15 członków. Siedzibą jest remiza w Mirocinie Dolnym 73 A.

OSP w Mirocinie Górnym
Prezes: Andrzej Staroszczuk
Naczelnik: Andrzej Staroszczuk

Wyposażenie: trzy samochody pożarnicze Mercedes L606, Star 266 oraz Żuk A15B. W Mirocinie Górnym działa 21 czynnych strażaków, w tym pięciu ratowników medycznych i dwie drużyny młodzieżowe. Siedzibą OSP jest budynek remizy w Mirocinie Górny 81A.

OSP w Studzieńcu
Prezes: Paweł Danielkiewicz
Naczelnik: Radosław Michalak

Wyposażenie: samochody pożarnicze MAN L80 oraz Star A266. Przy jednostce działa jednostka operacyjno-techniczna wraz z drużyną młodzieżową. Jednostka składa się z 27 członków czynnych. Siedzibą OSP jest budynek remizy w Studzieńcu 13 A.

OSP w Stypułowie
Prezes: Bartłomiej Sztonyk
Naczelnik: Bartosz Pilarczyk

Wyposażenie: samochody pożarnicze Jelcz 442P oraz Mercedes Benz 615. Jednostka liczy 16 członków czynnych. Siedzibą jest remiza w Stypułowie 90 A/4.

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest darmową usługą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie o zagrożeniach. W systemie umieszczane są m.in. ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne i o wypadkach drogowych.

Ostrzeżenie ukazuje się m.in. w aplikacjach mobilnych. Zachęcamy do zainstalowania aplikacji: