Mieszkam w Gminie Kożuchów

Podatki

Wszystkie sprawy związane z podatkami można można załatwić w Urzędzie Miejskim w  Kożuchowie, Rynek 1a, Wejście A, II piętro lub telefonicznie pod numerami podanymi poniżej.

Wydział Finansowo-Budżetowy

Joanna Rajewska-Jaworowicz – skarbnik Gminy
Wejście A, II piętro, pok. 15
tel. 68 355 59 55
e-mail: um@kozuchow.pl

Urszula Gaczyńska – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 16
tel. 68 355 59 56

Magdalena Kłyszko – pomoc administracyjna
Wejście A, II piętro, pok. 16
tel. 68 355 59 56

Justyna Kmiecik – podinspektor
Wejście A, II piętro, pok. 17
tel. 68 355 59 57

Paulina Szmigiel – referent
Wejście A, II piętro, pok. 20
tel. 68 355 59 53

Magdalena Stelmaszyk – podinspektor
Wejście A, II piętro, pok. 20
tel. 68 355 59 53

Katarzyna Kulesza – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 21
tel. 68 355 59 61

Magdalena Sidor – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 21
tel. 68 355 59 61

Grażyna Cichocka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 22
tel. 68 355 59 62

Anna Szmigiel – główny specjalista
Wejście A, III piętro, pok. 22
tel. 68 355 59 62

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podatnicy

 • właściciele
 • użytkownicy wieczyści
 • samoistni posiadacze
 • w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Stawki podatku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. określa http://Uchwala L/374/22 (lubuskie.pl)

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
  1,16 zł od 1 m² powierzchni
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,59 zł od 1 m² powierzchni
 • niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 3,40 zł od 1 m² powierzchni
 • od budynków mieszkalnych lub ich części – 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 26,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej z wyjątkiem;
 1. garaży i pomieszczeń zajętych na garażowanie, dla których roczna stawka wynosi – 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 • od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody – 0,7 % ich wartości (określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
 • od pozostałych budowli – 2 % ich wartości (określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

Wpłaty należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002

Formularze

IR_1_informacja-o-gruntach.pdf

ZIR_1_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR_2_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR_3_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

IL_1_informacja-o-lasach.pdf

ZIL_1_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL_2_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL_3_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DL_1_deklaracja-na-podatek-lesny.pdf

ZDL_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

ZDL_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

DR_1_deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

DN_1_deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

IN_1_informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_1_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_2_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_3_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DT_1_deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf

DT_1A_zalacznik-do-deklaracji-DT-1.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.pdf