Gmina i Urząd

Zgłoś czym ogrzewasz dom!

Szanowni Państwo! Burmistrz Kożuchowa przypomina, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz lokalach usługowych. Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r.,
poz.554).

Celem zbierania informacji jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której Gmina Kożuchów będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem oraz realizować programy poprawy jakości powietrza.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy
na zgłoszenie (do 30 czerwca 2022 r.)
licząc od dnia 1 lipca 2021 r. Dla nowo-powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia danego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku/lokalu ma 14 dni
na złożenie nowej deklaracji od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Deklaracje w formie papierowej mogą Państwo złożyć listownie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów a także przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/. W takim przypadku sposobem uwierzytelnienia jest Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Jednocześnie Burmistrz Kożuchowa informuje, iż przesłanie danych jest obowiązkowe.
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny zgodnie
z art. 27h ust.1 cyt. wyżej ustawy.