Mieszkam w Gminie Kożuchów

Mieszkanie i nieruchomości

Gdzie się udać?

Urząd Miejski w Kożuchowie, Wydział Gospodarki Komunalnej

Aurelia Potażnik– kierownik Wydziału
Wejście A, I piętro, pok. 4
tel. 68 355 59 44
e-mail: um@kozuchow.pl

Agnieszka Gelfort – Ozgowicz – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Dominika Korbik – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Renata Adamowska – pomoc administracyjna
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Alicja Zawrotniak – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Klaudia Stopka – referent
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Marlena Pisańska – zastępca kierownika
Wejście A, III piętro, pok. 26
tel. 68 355 59 66

Paulina Pohorecka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 26
tel. 68 355 59 66

Katarzyna Czarnecka
Wejście A, III piętro, pok. 27
tel. 68 355 59 67

Helena Witucka– pomoc administracyjna
Wejście A, III piętro, pok. 27
tel. 68 355 59 67

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Sprawdź, jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie. 

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (mapka powinna swoim zasięgiem obejmować trzykrotną szerokość frontu działki. Jeśli dla danego terenu istnieje tylko mapa syt-wys., to do wniosku należy dołączyć dodatkowo mapkę ewidencyjną w odpowiedniej skali)
 • graficzne przedstawienie inwestycji
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: 60967300070000000010070002.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Kożuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j)

Formularze (wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wniosek o wydanie zaświadczenia) do pobrania poniżej.

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Przeczytaj, jakie procedury obowiązują przy zmianie decyzji o warunkach zabudowy.

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy, która ma zostać zmieniona
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

 Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., Poz. 293)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j)

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: 60967300070000000010070002.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Kożuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783)

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Sprawdź, jakie procedury obowiązują, gdy chcesz przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy

Dokumenty

 • wniosek o przeniesienie decyzji
 • zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby
 • oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j).

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: 60967300070000000010070002.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Kożuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783)

Przydział mieszkania komunalnego

Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić, by otrzymać mieszkanie komunalne.

Termin załatwienia sprawy

 • odpowiedź na wniosek udzielana jest w ciągu 30 dni
 • wskazanie lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z kolejnością osób zapisanych na liście

Dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 • deklaracja o wysokości dochodów
 • oświadczenie o stanie majątkowym
 • zaświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

Opłaty

Procedura jest bezpłatna 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy 

Podstawa prawna

 • ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.611)
 • uchwała nr … Rady Miejskiej w Kożuchowie z …  w sprawie z…..

UWAGA

Na podstawie złożonych wniosków sporządzany jest się rejestr osób uprawnionych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

 

Formularze

Wniosek-o-wydanie-wypisu-dzialki.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-wypisu-wyrysu-dzialki.docx

Zaswiadczenie-o-zagospodarowaniu-dzialki-z-planu-zagospodarowania-przestrzennego.docx

Wniosek-o-nadanie-nr-porzadkowego.docx

Wniosek-o-zmiane-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-dofinanoswanie-usuniecia-azbestu.doc

Wniosek-o-dotacje-wymiana-piecy.docx

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-srodowiskowej.doc

Wniosek-o-wydanie-decyzji-srodowiskowych-o-uwarunkowaniach.docx

Zgloszenie-zbiornika-bezodplywowego-lub-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-do-ewidencji-gminnej.rtf

Wniosek-o-usuniecie-drzewa-lub-drzew.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew-i-krzewow.docx

Zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow.doc

Wniosek-na-zajecie-pasa-drogowego-droga-gminna.docx

Zawiadomienie-o-zajeciu-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-usuniecia-awarii.docx

Wniosek-o-dodatek-energetyczny.pdf

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.doc

Wniosek-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-i-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx