Mieszkam w Gminie Kożuchów

Mieszkanie i nieruchomości

Gdzie się udać?

Urząd Miejski w Kożuchowie, Wydział Gospodarki Komunalnej

Aurelia Potażnik– kierownik Wydziału
Wejście A, I piętro, pok. 4
tel. 68 355 59 44
e-mail: um@kozuchow.pl

Agnieszka Gelfort – Ozgowicz – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Dominika Korbik – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Alicja Zawrotniak – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Aleksandra Piotrowska – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Marlena Pisańska – zastępca kierownika
Wejście A, III piętro, pok. 26
tel. 68 355 59 66

Paulina Pohorecka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 26
tel. 68 355 59 66

Maria Rudkiewicz – pomoc administracyjna
Wejście A, III piętro, pok. 27
tel. 68 355 59 67

Marcin Senkowski – pomoc administracyjna
Wejście A, III piętro, pok. 27
tel. 68 355 59 67

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Sprawdź, jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie. 

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (mapka powinna swoim zasięgiem obejmować trzykrotną szerokość frontu działki. Jeśli dla danego terenu istnieje tylko mapa syt-wys., to do wniosku należy dołączyć dodatkowo mapkę ewidencyjną w odpowiedniej skali)
 • graficzne przedstawienie inwestycji
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: 60967300070000000010070002.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Kożuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j)

Formularze (wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wniosek o wydanie zaświadczenia) do pobrania poniżej.

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Przeczytaj, jakie procedury obowiązują przy zmianie decyzji o warunkach zabudowy.

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy, która ma zostać zmieniona
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

 Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., Poz. 293)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j)

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: 60967300070000000010070002.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Kożuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783)

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Sprawdź, jakie procedury obowiązują, gdy chcesz przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy

Dokumenty

 • wniosek o przeniesienie decyzji
 • zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby
 • oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j).

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: 60967300070000000010070002.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Kożuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783)

Przydział mieszkania komunalnego

Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić, by otrzymać mieszkanie komunalne.

Termin załatwienia sprawy

 • odpowiedź na wniosek udzielana jest w ciągu 30 dni
 • wskazanie lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z kolejnością osób zapisanych na liście

Dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 • deklaracja o wysokości dochodów
 • oświadczenie o stanie majątkowym
 • zaświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

Opłaty

Procedura jest bezpłatna 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy 

Podstawa prawna

 • ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.611)
 • uchwała nr … Rady Miejskiej w Kożuchowie z …  w sprawie z…..

UWAGA

Na podstawie złożonych wniosków sporządzany jest się rejestr osób uprawnionych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

 

Formularze

Wniosek-o-wydanie-wypisu-dzialki.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-wypisu-wyrysu-dzialki.docx

Zaswiadczenie-o-zagospodarowaniu-dzialki-z-planu-zagospodarowania-przestrzennego.docx

Wniosek-o-nadanie-nr-porzadkowego.docx

Wniosek-o-zmiane-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-zagospodarowaniu-przestrzennym.docx

Wniosek-o-dofinanoswanie-usuniecia-azbestu.doc

Wniosek-o-dotacje-wymiana-piecy.docx

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-srodowiskowej.doc

Wniosek-o-wydanie-decyzji-srodowiskowych-o-uwarunkowaniach.docx

Zgloszenie-zbiornika-bezodplywowego-lub-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-do-ewidencji-gminnej.rtf

Wniosek-o-usuniecie-drzewa-lub-drzew.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew-i-krzewow.docx

Zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow.doc

Wniosek-na-zajecie-pasa-drogowego-droga-gminna.docx

Zawiadomienie-o-zajeciu-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-usuniecia-awarii.docx

Wniosek-o-dodatek-energetyczny.pdf

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.doc

Wniosek-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-i-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx