Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów

INFORMACJA – zakończenie usuwania azbestu z terenu gminy Kożuchów w 2022 r.

Burmistrz Kożuchowa informuje, iż realizacja zadania pod nazwą Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów w 2022 r.” została zakończona
i dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
na lata 2019 – 2023”.

Zgodnie z umową dotacji zawartą dnia 25.11.2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a gminą Kożuchów na realizację przedmiotowego zadania wykorzystano dotacje w wysokości 119 672,00 zł. brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złotych 00/100).

W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Kożuchów. Produkty, które zostały usunięte
i zutylizowanie w ramach zadania, to płyty z pokryć dachowych pochodzące z budynków mieszkalnych
i gospodarczych, oraz złożonych na działkach.

Uzyskany efekt ekologiczny i rzeczowy materiałów zawierających azbest, które zostały unieszkodliwione wg źródła ich pochodzenia:

  • usunięcie wyrobów zawierających azbest (z demontażem) 10 493 m²
  • usunięcie wyrobów zawierających azbest (bez demontażu) 906 m².

Łącznie usunięto 11 399 m² azbestu co w przeliczeniu daję masę unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów w wartość 170,96 Mg.

Azbest usunięto w następujących miejscowościach: Kożuchów, Solniki, , Mirocin Średni, Mirocin Górny, Stypułów, Podbrzezie Dolne, Sokołów, Radwanów, Cisów, Czciradz, Broniszów.