Mieszkam w Gminie Kożuchów

INFORMACJA DODATEK OSŁONOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie informuje:
Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii. Zadanie to będzie realizowane przez    Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
tel. 68/355 33-76 wew. 34,   e-mail: ops@kozuchow.pl
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratachtj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca miesiąca  stycznia 2022 r., nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.
Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku osłonowego to:
– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza  kwoty  –  2 100 zł  na osobę;
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty –  1 500 zł na osobę.
Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej
( II piętro pokój nr 9 )  pod nr tel. 68/ 355 33- 76 wew. 34 
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do pobrania poniżej

Wniosek-dodatek-oslonowy.pdf