Mieszkam w Gminie Kożuchów

Informacja.

Straż Miejska w Kożuchowie przypomina

o obowiązku uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

Podstawa prawna– art. 5. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Nie wykonywanie wymienionych obowiązków w myśl art. 10 ucpg podlega karze grzywny ( mandat karny, wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego).”