Gmina i Urząd

Wydział Społeczny

Kinga Kukuć – kierownik

Agnieszka Zielińska – inspektor
Wejście B, parter, pok. 33
tel. 68 355 59 58

Ewelina Iwańska – inspektor
Wejście B, parter, pok. 33
tel. 68 355 59 58

Dariusz Arent – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 18
tel. 68 355 59 59

Do zadań wydziału należy:

 • prowadzenie rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy
 • przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i pobytu czasowego
 • przyjmowanie zgłoszeń o wymeldowywanie osób z pobytu stałego i czasowego
 • przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania dotyczących cudzoziemców
 • aktualizowanie rejestru wyborców w oparciu o rejestr stały mieszkańców
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania i zameldowania na pobyt stały i czasowy na wniosek strony lub z urzędu
 • sporządzanie wykazów kobiet i mężczyzn podlegających rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej
 • sporządzanie wykazu mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej
 • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • zawiadamianie szkół o zmianach dotyczących dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • zawiadamianie wojewody o wszelkich zmianach danych osobowych mieszkańców gminy
 • prowadzenie rejestru wyborców w formie kartotekowej i elektronicznej
 • wydawanie poświadczeń zameldowania oraz zaświadczeń o zameldowaniu
 • udostępnianie danych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • przyjmowanie i elektroniczne przetwarzanie wniosków o wydanie, wymianę dowodów osobistych
 • prowadzenie rejestrów wydanych dowodów osobistych
 • wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
 • realizowanie zadań związanych z wyborami i referendami w zakresie swoich kompetencji

realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:

 • ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu zdrowia, spraw społecznych i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
 • rozliczanie prawidłowości wykonania tych zadań
 • współdziałanie z właściwymi organami w zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świadczonej przez placówki otwartej opieki zdrowotnej
 • opracowywanie i realizacja gminnych programów zdrowotnych.

Formularze

Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdf

Formularz-zgloszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdf

Pelnomocnictwo_na-pobyt-staly-czasowy-wymeldowanie-wyjazd-za-granice.doc

Zgloszenie-pobytu-czasowego.pdf

Zgloszenie-pobytu-stalego.pdf

Zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-Polski.pdf

Zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego.pdf