Gmina i Urząd

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Kobieta w krótkich włosach w czarnym zakiecie w białe paski i bialej bluzce

Aleksandra Danuta Stanisławska – kierownik
Wejście B, parter, pok. 31
tel. 68 355 59 64
e-mail: um@kozuchow.pl

Małgorzata Czernij – inspektor
Wejście B, parter, pok. 30
tel. 68 355 59 63

Do zadań wydziału należy:

 • prowadzenie rejestru publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, likwidacją lub reorganizacją jednostek oświaty, kultury i sportu
 • przygotowywanie projektów statutów samorządowych instytucji kultury, ośrodków sportu oraz nowotworzonych placówek oświatowych
 • współdziałanie z dyrektorami przy opracowywaniu i przedkładaniu do zatwierdzenia burmistrzowi projektów arkuszy organizacyjnych szkół
 • przygotowywanie i obsługa konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, samorządowych instytucji kultury
 • prowadzenie spraw kadrowych dotyczących dyrektorów placówek oświatowych
 • kontrola i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat oraz nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego – prowadzenie postępowania egzekucyjnego
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • współuczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury i sportu
 • prowadzenie spraw związanych z dowozami dzieci i młodzieży do szkół
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie projektów decyzji, rozliczanie przyznanych świadczeń
 • współdziałanie z kuratorem oświaty w zakresie realizacji przez organy gminy zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela
 • prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
 • ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu
 • rozliczanie prawidłowości wykonania tych zadań
 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, spraw społecznych

prowadzenie rejestrów:

 • samorządowych instytucji kultury
 • placówek oświatowych
 • żłobków i klubów dziecięcych

 

 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • realizacja zadań obronnych dotyczących oświaty i zdrowia wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
 • prowadzenie spraw dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, w tym nadzoru nad nimi
 • prowadzenie spraw dotyczących dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
 • prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń o imprezach artystycznych i rozrywkowych na terenie gminy oraz wydawanie decyzji w zakresie tych imprez.

Formularze

Oswiadczenie-o-otrzymaniu-lub-nie-otrzymaniu-pomocy-de-minimis_2019.doc

Pomoc-de-minimis.rtf

Wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika.doc

Zawiadomienie-o-zawarciu-umowy-miedzy-pracodawca-a-mlodocianym-pracownikiem_stypendium_2020.rtf

Wniosek-o-przyznanie-pomocy-materialnej-w-formie-stypendium.docx

Wniosek-o-zasilek-szkolny-dla-uczniow.doc