Gmina i Urząd

Wydział Organizacyjny

Kobieta w rozpuszczonych włosach, w okularach, w ciemnym żakiecie i szarej bluzce

Magdalena Zwolińska – sekretarz Gminy
Wejście A, I piętro, pok. 10
tel. 68 355 59 76
e-mail: sekretarz@kozuchow.pl

Sekretariat e-mail: um@kozuchow.pl
Elżbieta Kalina – sekretarka
Wejście A, II piętro, pok. 9
tel. 68 355 59 76

Michał Suski – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 14
tel. 68 355 59 70

Agnieszka Lewenberger – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 1
tel. 68 355 59 41

Barbara Wajman – specjalista służby bhp
Wejście A, I piętro, pok. 7,
tel. 68 355 59 47

Elżbieta Mlonek – pomoc administracyjna
Wejście A, parter, pok. 29
tel. 68 355 59 40

Maria Jakubowska – pomoc administracyjna
Wejście A, parter, pok. 29
tel. 68 355 59 40

Edyta Czaykowska – goniec
Wejście A, I piętro, pok. 7
tel. 68 355 59 47

Tomasz Dmitrowski – kierowca
Wejście A, I piętro, pok. 7
tel. 68 355 59 47

Magdalena Zwolska – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 7
tel. 68 355 59 47

Magdalena Raszewska – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 2
tel. 68 355 59 42

Paulina Pawłowska – pomoc administracyjna
Wejście A, III piętro, pok. 14
tel. 68 355 59 70

 

Do zadań wydziału należy:

 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu
 • prowadzenie spraw osobowych emerytów i rencistów urzędu
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych
 • zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań, uroczystości organizowanych przez burmistrza lub radę
 • sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady, komisji w niewyodrębnionej komórce organizacyjnej – Biuro Rady zwana dalej „biurem”
 • współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendum
 • udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady, burmistrza
 • przekazywanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych według właściwości do organów nadzoru (wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) w celu badania ich legalności
 • przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego aktów prawa miejscowego
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników
 • prowadzenie spraw kadrowych kierowników samorządowych instytucji kultury
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników
 • prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkiem urzędu
 • zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, oprogramowanie, materiały biurowe, czasopisma
 • eksploatacja samochodów służbowych
 • administrowanie systemami komputerowymi urzędu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych środków podlegających ewidencji w urzędzie
 • przygotowywanie wniosków burmistrza o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych oraz odznak honorowych
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków
 • prowadzenie tablic informacyjnych
 • prowadzenie spraw z zakresu składanych oświadczeń majątkowych pracowników, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu PFRON
 • prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk uczniowskich, studenckich, stażów pracy
 • prowadzenie spraw dotyczących prac interwencyjnych i robót publicznych
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac społecznie użytecznych
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne przez osoby skazane przez sąd
 • przekazywanie do realizacji uchwał rady, wniosków i interpelacji radnych, zarządzeń burmistrza dla wydziałów według właściwości

prowadzenie rejestrów:

 • skarg, wniosków i petycji
 • uchwał rady
 • aktów prawa miejscowego
 • zarządzeń, postanowień burmistrza
 • wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 • interpelacji i wniosków radnych
 • druków ścisłego zarachowania
 • książki kontroli
 • informacji publicznej
 • prowadzenie spraw związanych z pieczęciami i tablicami urzędowymi
 • prowadzenie spraw dotyczących wysyłania i przyjmowania korespondencji
 • prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • obsługa poczty elektronicznej
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie płatników składek ubezpieczeń społecznych
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • wykonywanie zadań obronnych w zakresie przygotowania materiałowego i organizacyjnego na potrzeby urzędu w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • prowadzenie spraw związanych z sołectwami, w tym:
 • prowadzenie rejestru i dokumentacji sołectw
 • sprawy dotyczące funduszu sołeckiego
 • obsługa wyborów w sołectwach
 • zarządzanie świetlicami wiejskimi
 • prowadzenie rejestracji kobiet i mężczyzn na potrzeby kwalifikacji wojskowej
 • prowadzenie spraw wojskowych
 • załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych
 • przygotowanie i opiniowanie podań w sprawach uznania żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny
 • opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i gminy oraz planu ewakuacji /przyjęcia/ ludności
 • potwierdzanie zaświadczeń o miejscu zameldowania dla osób pracujących za granicą
 • nadzorowanie opracowywania planów obrony cywilnej w zakładach pracy oraz planów działania formacji obrony cywilnej
 • planowanie i organizowanie współdziałania formacji obrony cywilnej w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w czasie pokoju
 • prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami i imprezami masowymi
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych

 

Formularze

Wniosek-o-udostepnienie-danych-jednostkowych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-PESEL.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-danych-w-trybie-jednostkowym-z-Rejestru-Dowodow-Osobistych.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-danych.pdf

Wniosek-o-wyplacenie-naleznosci-z-tytulu-utraty-wynagrodzenia.pdf

Zgloszenie-wyjazdu-poza-granice-Polski.doc

Wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej.docx

Wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-Ukrainy.pdf