Gmina i Urząd

Wydział Gospodarki Komunalnej

Aurelia Potażnik – kierownik
Wejście A, I piętro, pok. 4
tel. 68 355 59 44
e-mail: um@kozuchow.pl

Agnieszka Gelfort-Ozgowicz – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Dominika Korbik – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Renata Adamowska – pomoc administracyjna
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Beata Sitek – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Fabian Wildangier – referent
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Marlena Pisańska – zastępca kierownika wydziału
Wejście A, III piętro, pok. 26
tel. 68 355 59 66

Paulina Pohorecka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 26
tel. 68 355 59 66

Katarzyna Czarnecka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 27
tel. 68 355 59 67

Helena Witucka – podinspektor
Wejście A, III piętro, pok. 27
tel. 68 355 59 67

 

Zadania wydziału:

 • sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie
 • działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
 • sprawy związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska
 • przygotowywania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • opracowywanie założeń do gminnego programu ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, programów usuwania produktów zawierających azbest
 • sprawdzanie poprawności kalkulacji cen za wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • realizacja zadań obronnych związanych gospodarowaniem zasobem mienia komunalnego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • sprawy gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw
 • sprawy komunalizacji mienia, wywłaszczania
 • sprawy scalania i podziału nieruchomości
 • sprawy dotyczące zwiększania gminnego zasobu nieruchomości
 • prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja
 • sprawy związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze
 • prowadzenie spraw w zakresie remontów prowadzonych przez gminę, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, nadzór nad ich realizacją
 • dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu
 • opracowywanie planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowanie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji o charakterze lokalnym
 • prowadzenie spraw z zakresu remontów dotyczących rewitalizacji
 • opracowanie projektów planów z zakresu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe
 • przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • prowadzenie spraw związanych z nazwami miejscowości, ulic, placów
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic miejscowości
 • prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych
 • sprawy związane ze spisami rolnymi
 • sprawy melioracji, w tym współpraca z gminną spółką wodną
 • sprawy wyłączenia użytków rolnych z produkcji
 • sprawy związane z leśnictwem, zalesianiem, łowiectwem, szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną
 • sprawy związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie
 • prowadzenie kontroli w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych

prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt, w szczególności:

 • podejmowanie działań przeciwko właścicielom zwierząt, którzy okrutnie traktują zwierzęta lub rażąco je zaniedbują
 • prowadzenie spraw związanych z zabieraniem porzuconych psów i przekazywaniem ich do schronisk
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów uznanych za agresywne i prowadzenie ich rejestru
 • przygotowywanie zezwoleń na uprawy maku i konopi
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją grzebowisk i utylizacyjną padłych zwierząt
 • współpraca z inspekcją weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie list uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej
 • prowadzenie spraw dotyczących zasięgania opinii izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczącego wsi, rolnictwa, rynków rolnych
 • sprawy dotyczące dróg gminnych i oświetlenia drogowego
 • sprawy dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych
 • sprawy utrzymania porządku i czystości w gminie oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie

prowadzenie ewidencji:

 • zbiorników bezodpływowych
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • umów na odbiór odpadów komunalnych
 • gminnej zabytków
 • kąpielisk
 • sprawy handlu, czasu pracy placówek handlowych i usługowych
 • sprawy targowiska miejskiego, opłat targowych
 • sprawy związane z cmentarzami wojennymi, komunalnymi
 • sprawy związane z utrzymaniem zieleni miejskich
 • realizacje zadań gminy wynikających z Ustawy o transporcie drogowym, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o ruchu drogowym

przygotowywanie zezwoleń:

 • na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych
 • licencje transportowe i zezwolenia transportowe
 • na sprzedaż napojów alkoholowych
 • na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
 • na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych
 • realizacje zadań z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • gospodarowanie mieniem gminnym, które nie zostało przekazane innym użytkownikom

 

sprawy wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności:

 • przydział lokali mieszkalnych i socjalnych
 • opracowywanie propozycji stawek czynszu za mieszkania
 • prowadzenia racjonalnej gospodarki lokalami mieszkalnymi
 • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi
 • obsługa komisji mieszkaniowej
 • sprawy dotyczące działalności gminnej spółki komunalnej
 • sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminnego
 • sprawy dotyczące konserwacji zabytków
 • przygotowanie planu gospodarowania nieruchomościami gminy
 • sprawy z zakresu zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego podatnikom podatku rolnego
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji.

Prowadzenie spraw związanych z obsługą systemu Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wprowadzanie do systemu:

 • wniosków o wpis do CEIDG przedsiębiorcy
 • wniosków o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych
 • wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
 • wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 • wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG”.

Formularze

Wniosek-o-wydanie-wypisu-dzialki.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-wypisu-wyrysu-dzialki.docx

Zaswiadczenie-o-zagospodarowaniu-dzialki-z-planu-zagospodarowania-przestrzennego.docx

Wniosek-o-nadanie-nr-porzadkowego-1.docx

Zaswiadczenie-o-zagospodarowaniu-przestrzennym-dzialki.docx

Wniosek-o-zmiane-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-dofinanoswanie-usuniecia-azbestu.doc

Wniosek-o-dotacje-wymiana-piecy.docx

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-srodowiskowej.doc

Wniosek-o-wydanie-decyzji-srodowiskowych-o-uwarunkowaniach.docx

Zgloszenie-zbiornika-i-przydomowej.pdf

zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa-lub-drzew.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew-i-krzewow.docx

Zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow.doc

Wniosek-na-zajecie-pasa-drogowego-droga-gminna.docx

Zawiadomienie-o-zajeciu-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-usuniecia-awarii.docx

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.doc

wniosek-rewitalizacja.pdf

deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla-i-zrodel-spalania-paliw-formularz-A.pdf

deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla-i-zrodel-spalania-paliw-formularz-B.pdf

Wniosek-o-zezwolenie-na-sprzedaz-detaliczna-napojow-alkoholowych.doc

wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-nieczystosci-ciekle.doc

Wniosek-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-i-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx

wniosek-o-uznanie-drzewa-lub-krzewu-za-zlom-lub-wywrot.docx

WNIOSEK-O-ZAKUP-WEGLA-PRZEZ-MIESZKANCA-—-2023-3.docx

Wniosek-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-kosztow-budowy-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.pdf

wniosek-o-przydzial-lokalu.pdf