Gmina i Urząd

Wydział Funduszy i Inwestycji

Uśmiechniety mężczyzna w błekitnej marynarce i czarnej koszuli

Piotr Maciąg – kierownik
Wejście A, III piętro, pok. 25
tel. 68 355 59 60
e-mail: um@kozuchow.pl

Grzegorz Chomont – zastępca kierownika
Wejście A, III piętro, pok. 28
tel. 68 355 59 68

Justyna Bowtrukiewicz – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 23
tel. 68 355 59 71

Dorota Greń – główny specjalista
Wejście A, III piętro, pok. 23
tel. 68 355 59 71

Anna Ciszka-Marczewska – podinspektor
Wejście A, III piętro, pok. 24
tel. 68 355 59 74

Do zadań wydziału należy:

 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, w tym ze środków Unii Europejskiej
 • prowadzenie ewidencji gminnych projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych
 • prowadzenie rozliczenia pozyskanych środków pozabudżetowych, w tym unijnych
 • prowadzenie bazy informacyjnej o funduszach, w tym funduszach Unii Europejskiej
 • przekazywanie informacji jednostkom pomocniczym gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, stowarzyszeniom
 • informowanie mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców, o możliwościach pozyskania środków unijnych
 • planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie zadań wydziału
 • udzielanie merytorycznego wsparcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, w tym unijnych dla innych wydziałów, jednostek pomocniczych gminy, jednostek organizacyjnych gminy
 • rozliczanie środków finansowych uzyskanych z programów pomocowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym

prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w szczególności:

 • prowadzenie bazy informacyjnej o gminie
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych, w tym publikacji, wydawnictw, filmów, zdjęć
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich realizacji
 • przekazywanie informacji o gminie i pracy jego organów do prasy, radia i telewizji
 • zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi gminy, ukazującymi się w środkach masowego przekazu, gromadzenie ich i udzielanie sprostowań, komentarzy i informacji
 • prowadzenie kroniki gminy
 • promocja turystyczna
 • prowadzenie strony internetowej urzędu
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
 • prowadzenie współpracy i korespondencji zagranicznej gminy, w tym z miastami partnerskimi
 • współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, w tym prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy lub jej organów do stowarzyszeń lub fundacji
 • prowadzenie kart obiektów hotelarskich i innych
 • prowadzenie kontroli obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie
 • promowanie przedsiębiorczości i prowadzenie w tym zakresie działalności informacyjnej
 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi inwestorów
 • współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców

prowadzenie spraw związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i innymi programami dotyczącymi wsi, a w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z programami wiejskimi i wniosków aplikacyjnych gminy
 • nadzór nad realizacją programów
 • pomoc przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych składanych przez sołectwa, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy, jednostki organizacyjne, instytucje kultury gminy
 • prowadzenie rejestru złożonych wniosków
 • rozliczanie pozyskanych środków finansowych
 • prowadzenie spraw związanych z turystyką
 • udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych

 

 • planowanie inwestycji i remontów
 • koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie
 • prowadzenie spraw w zakresie inwestycji prowadzonych przez gminę, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, nadzór nad ich realizacją
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z inwestycjami i remontami
 • udzielanie merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym gminy w zakresie budownictwa
 • dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem wieloletnich planów inwestycyjnych, programów rewitalizacji, programów ochrony zabytków
 • prowadzenie spraw rewitalizacji
 • sporządzanie wniosków w celu pozyskania pomocy finansowej z programów pomocowych
 • rozliczanie środków uzyskanych z programów pomocowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym

prowadzenie spraw określonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym:

 • przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, wykonawcy, usługodawcy
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o materiały z innych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w budżecie gminy
 • przygotowywanie formularzy ofertowych dla oferentów
 • określanie terminów składania ofert, terminu przetargu, ogłaszanie przetargu
 • ogłaszanie zamówień publicznych poprzez ich zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli są przekazywane Urzędowi) oficjalnych publikacji Wspólnot Europejskich
 • obsługa komisji przetargowej
 • prowadzenie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych
 • prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych
 • przygotowywanie projektów umów z udzielonego zamówienia publicznego
 • udzielanie instruktażu pracownikom urzędu z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ogłaszanie zamówień publicznych na stronach internetowych urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej, prasie, na tablicy ogłoszeń urzędu
 • prowadzenie spraw urzędu z zakresu zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych w oparciu o materiały z innych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w budżecie gminy
 • realizacja zadań obronnych związanych z przygotowaniem w budownictwie, zagospodarowaniem przestrzennym w gminie, w tym wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Formularze

Wniosek-o-przyznanie-Honorowego-Patronatu-Burmistrza.docx