Gmina i Urząd

Urząd Stanu Cywilnego

szyld z białym napisem na czerwonym tle - Urząd Stanu Cywilnego. Nad szyldem godło Polski

Kinga Kukuć – kierownik
Wejście C, parter
tel. 68 355 59 73
e-mail: usc@kozuchow.pl

Alina Śmigiel – zastępca kierownika
tel. 68 355 59 52
e-mail: alina.smigiel@kozuchow.pl

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • rejestracja w rejestrze stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów
 • transkrypcja i odtwarzanie w rejestrze stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego
 • korygowanie, uzupełnianie i aktualizowanie danych zawartych w rejestrze Pesel
 • przyjmowanie na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:
 1. oświadczeń o uznaniu ojcostwa
 2. oświadczeń o wyborze lub zmianie imienia, nazwiska dla dziecka
 3. oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
 4. oświadczeń o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa
 5. oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
 6. oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • rejestracja oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań
 • nadawanie numeru Pesel noworodkom urodzonym na terenie gminy Kożuchów
 • aktualizowanie, unieważnianie, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego
 • unieważnianie wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu lub błędnie sporządzonych z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego
 • prowadzenie, zabezpieczenie i konserwacja zbioru ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
 • przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jako odwzorowanie cyfrowe
 • wydawanie kserokopii z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
 • prowadzenie archiwum i przekazywanie aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie okresów ich przechowywania
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego
 • wydawanie zaświadczeń:
 1. o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 2. o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego
 3. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 4. stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 5. potwierdzających uznanie ojcostwa
 6. o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • przyjmowanie zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • organizowanie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego
 • wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
 • organizowanie uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 100. urodzin
 • występowanie do sądu powszechnego z wnioskami o:
 1. rozstrzygnięcie wątpliwości, czy osoba może zawrzeć małżeństwo
 2. sprostowanie aktu stanu cywilnego wykraczające poza kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego
 3. unieważnienie aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej wykraczające poza kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego
 4. ustalenie treści aktu stanu cywilnego
 • wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz o zmianie imion i/lub nazwisk
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie stanu cywilnego
 • pozyskiwanie i przekazywanie danych dla potrzeb statystyki publicznej
 • sporządzanie testamentu alograficznego
 • sporządzanie tłumaczeń urzędowych do wydawanych odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • przekazywanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz ich aktualizowanie lub usuwanie.

prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:

 • realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizacja gminnego planu zagrożenia kryzysowego gminy
 • monitorowanie, analiza ocena zagrożeń
 • obsługa i merytoryczne wsparcie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
 • przekazywanie raportów i meldunków właściwym służbom
 • współpraca z państwową i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie ochrony ppoż. i bezpośredniej ochrony przed powodzią
 • realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 • realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

 

Formularze

Oswiadczenie-o-nadaniu-dziecku-nazwiska-meza-matki-zony-ojca-skladane-przed-Kierownikiem-Urzedu-Stanu-Cywilnego.pdf

Oswiadczenie-o-powrocie-osoby-rozwiedzionej-do-nazwiska-ktore-nosila-przed-zawarciem-malzenstwa.pdf

Oswiadczenie-o-uznaniu-ojcostwa-skladane-przed-Kierownikiem-Urzedu-Stanu-Cywilnego.pdf

Oswiadczenie-o-zmianie-imienia-imion-dziecka-skladane-przed-Kierownikiem-Urzedu-Stanu-Cywilnego.pdf

Oswiadczenie-o-zmianie-nazwiska-pierwszego-wspolnego-dziecka-pochodzacego-z-malzenstwa.pdf

Przeniesienie-do-rejestru-stanu-cywilnego-w-drodze-transkrypcji-zagranicznego-dokumentu-stanu-cywilnego.pdf

Wniosek-o-zawarcie-zwiazku-malzenskiego-poza-urzedem-stanu-cywilnego-na-wniosek-i-we-wskazanym-miejscu.pdf

Wniosek-o-odtwarzanie-tresci-aktow-stanu-cywilnego.pdf

Wniosek-o-sprostowanie-aktow-stanu-cywilnego.pdf

Wniosek-o-przyjecie-przez-Kierownika-USC-oswiadczenia-ostatniej-woli-spadkodawcy.pdf

Rejestracja-urodzenia.pdf

Rejestracja-zgonow.pdf

Wniosek-o-uznanie-orzeczenia-o-rozwodzie-separacji-lub-uniewaznieniu-malzenstwa-wydanego-na-terenie-Unii-Europejskiej.pdf

Wniosek-o-uznanie-orzeczenia-o-rozwodzie-separacji-lub-uniewaznieniu-malzenstwa-wydanego-w-panstwie-nie-nalezacym-do-UE.pdf

Wniosek-o-wydawanie-wielojezycznego-standardowego-formularza-tlumaczenie-pomocnicze-2.pdf

Wniosek-o-wydawanie-zaswiadczenia-o-stanie-cywilnym.pdf

Wniosek-o-wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-ze-zgodnie-z-prawem-polskim-mozna-zawrzec-malzenstwo.pdf

Wniosek-o-wydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-stanu-cywilnego.pdf

Wniosek-o-zalatwienie-spraw-zwiazanych-z-zawarciem-i-rejestracja-malzenstwa-zawartego-w-formie-wyznaniowej.pdf

Zawarcie-zwiazku-malzenskiego-w-Urzedzie-Stanu-Cywilnego-i-jego-rejestracja.pdf

Wniosek-o-uzpelnienie-aktow-stanu-cywilnego.pdf

wniosek-o-rejestracje-zdarzenia-ktore-nastapilo-za-granica.pdf

wniosek-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego.pdf

wniosek-o-zmiane-imienia-lub-nazwiska.pdf