Gmina i Urząd

Straż Miejska

Trzej mężczyźni w mundurach pozują do zdjęcia. Ustawieni tyłem do aparatu. Na mundurach napis: Straż miejska.

 

 

 

 

 

 

Komendant: Robert Budakowski

Straż Miejska w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów

tel. 68 355 24 12,

tel. 516 185 083

Robert Psiuk – młodszy inspektor w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów

tel. 68 355 24 12,

tel. 516 185 747

Daniel Ilkiewicz – strażnik miejski w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 24 12

 

Do zadań strażników należą sprawy z zakresu:

 • ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • czuwania nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 • sporządzania dokumentacji niezbędnej w procesie nakładania mandatów i grzywien, w tym kontroli terminowości ich uiszczania
 • współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 • zabezpieczania miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 • współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 • doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 • informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowania i uczestnictwa w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 • konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
 • kontrola realizacji obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawa miejscowego
 • eksploatacja i nadzór nad sprawnością techniczną samochodu służbowego Straży Miejskiej
 • realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
 • kontrola z zakresu realizacji ustawy o odpadach w tym kontrola pieców w zakresie spalania odpadów.