Gmina i Urząd

Skarbnik Gminy

Kobieta w ciemnych włosach do ramion, w okularach, granatowym żakiecie i białej bluzce

Joanna Rajewska-Jaworowicz

Wejście A, II piętro, pok. 15
tel. 68 355 59 55
e-mail: um@kozuchow.pl

Skarbnik wykonuje swoje zadania z pomocy Wydziału Finansowo-Budżetowego, który nadzoruje. Burmistrz może zastrzec, że określona sprawa wymaga jego osobistego załatwienia.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 • planowanie potrzeb finansowych gminy i opracowywanie projektów budżetu gminy
 • inicjowanie działań koniecznych do pozyskania środków finansowych
 • kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych
 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy
 • opracowanie okresowych analiz ekonomicznych i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy
 • współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego
 • nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu gminy
 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi
 • sprawowanie nadzoru finansowego nad działalnością urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych
 • wykonywanie nadzoru nad spółką gminną pod względem ekonomiczno-finansowym
 • opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.