Gmina i Urząd

Zastępca Burmistrza – Sekretarz Gminy

Kobieta w rozpuszczonych włosach, w okularach, w ciemnym żakiecie i szarej bluzce

Magdalena Zwolińska

Wejście A, I piętro, pok. 10
tel. 68 355 59 76
e-mail: sekretarz@kozuchow.pl

Sekretarz wykonuje swoje zadania przy pomocy Wydziału Organizacyjnego, który nadzoruje. Zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 • koordynowanie obsługi administracyjnej urzędu
 • koordynowanie i nadzorowanie spraw kadrowych w urzędzie
 • koordynowanie działalności kontrolnej i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych
 • nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli
 • zapewnianie prawidłowej i skutecznej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, koordynowanie i nadzorowanie spraw z zakresu informatyzacji urzędu
 • koordynowanie i nadzorowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą
 • koordynowanie spraw dotyczących sołectw
 • koordynowanie spraw dotyczących prowadzenia robót publicznych i prac społecznie użytecznych
 • nadzorowanie pracy biura rady
 • wykonywanie innych zadań z upoważnienia burmistrza.