Gmina i Urząd

Burmistrz

Alina Śmigiel

tel. 68 355 59 76
e-mail: burmistrz@kozuchow.pl

Do zadań Burmistrza należy:

 • organizowanie i kierowanie pracą urzędu
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • występowanie z wnioskiem o ogłoszenie aktów prawa miejscowego, uchwały budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu
 • nadzorowanie i realizacja budżetu gminy
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych, wykonywania innych uprawnień zwierzchnika służbowego (pracodawcy) w odniesieniu do pracowników urzędu
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielanych przez zarząd
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa, uchwałami rady i zarządu.