Gmina i Urząd

Wydział Finansowo-Budżetowy

Kobieta w ciemnych włosach do ramion, w okularach, granatowym żakiecie i białej bluzce

Joanna Rajewska-Jaworowicz – skarbnik Gminy
Wejście A, II piętro, pok. 15
tel. 68 355 59 55
e-mail: um@kozuchow.pl

Urszula Gaczyńska – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 16
tel. 68 355 59 56

Magdalena Kłyszko – pomoc administracyjna
Wejście A, II piętro, pok. 16
tel. 68 355 59 56

Justyna Kmiecik – podinspektor
Wejście A, II piętro, pok. 17
tel. 68 355 59 57

Paulina Szmigiel – referent
Wejście A, II piętro, pok. 20
tel. 68 355 59 53

Magdalena Stelmaszyk – podinspektor
Wejście A, II piętro, pok. 20
tel. 68 355 59 53

Katarzyna Kulesza – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 21
tel. 68 355 59 61

Magdalena Sidor – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 21
tel. 68 355 59 61

Grażyna Cichocka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 22
tel. 68 355 59 62

Anna Szmigiel – główny specjalista
Wejście A, III piętro, pok. 22
tel. 68 355 59 62

Do zadań wydziału należy:

 • przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń burmistrza wraz z uzasadnieniem w sprawach budżetu i projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych, pomocy publicznej, pomocy innym jednostkom samorządu
 • analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie o zmiany w budżecie
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy
 • prowadzenie księgowości urzędu
 • prowadzenie obsługi finansowej sołectw, w tym świetlic wiejskich, ochotniczych straży pożarnych
 • prowadzenie ewidencji podatników podatków pobieranych przez gminę w oparciu o złożone deklaracje podatkowe, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty
 • dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych

 

prowadzenie ewidencji wniosków podatników:

 • zastosowanie zwolnień w podatkach
 • zastosowanie ulg w zapłacie podatków, tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty;
 • wystawianie faktur i księgowanie ich zapłaty
 • sprawowanie nadzoru nad poborem podatków, w tym również rozliczanie inkasentów poboru podatków i opłat
 • naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej, stosowanie w praktyce ustawy o opłacie skarbowej
 • prowadzenie spraw finansowych związanych z funduszem sołeckim
 • prowadzenie spraw finansowych związanych z rozliczaniem się z gminną spółką komunalną
 • prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych gminy
 • przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi kredytami, pożyczkami, poręczeniami, gwarancjami
 • prowadzenie spraw finansowych dotyczących uzyskania funduszy z Unii Europejskiej, właściwego ich rozliczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami
 • prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych (podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PFRON), sporządzanie, przesyłanie dokumentów w tym zakresie
 • prowadzenie obsługi księgowej i finansowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych
 • wystawianie zaświadczeń interesantom o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach lub stanu zaległości wobec gminy
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym prowadzenie współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • analiza wykorzystania przekazanych dotacji dla podległych jednostek i jej rozliczanie we współpracy z innymi wydziałami
 • rozliczanie we współpracy z innymi wydziałami środków finansowych przekazanych na działalność pożytku publicznego
 • współpraca z właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie planowania i realizacji dochodów budżetowych
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 • przekazywanie zarządzeń i innych aktów prawnych z wydziału do organów nadzoru (wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) w celu badania ich legalności
 • prowadzenie spraw obronnych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację tych zadań oraz ich rozliczanie
 • przygotowywanie analiz finansowych
 • przygotowywanie projektów interpretacji podatkowych
 • opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej
 • przygotowanie strategii zarządzania długiem publicznym – analiza bieżąca i monitoring
 • prowadzenia spraw z zakresu:
 • ulg, umarzania i rozkładania na raty należności gminy
 • zwrotu podatku VAT dla gminy
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie rejestru ewidencji opłat cmentarnych
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających poświadczenie oświadczeń rolników związanych z nabyciem użytków rolnych.

Formularze

IR_1_informacja-o-gruntach.pdf

ZIR_1_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR_2_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR_3_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

IL_1_informacja-o-lasach.pdf

ZIL_1_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL_2_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL_3_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DL_1_deklaracja-na-podatek-lesny.pdf

ZDL_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

ZDL_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

IN_1_informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_1_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_2_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_3_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DN_1_deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

DT_1_deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf

DT_1A_zalacznik-do-deklaracji-DT-1.pdf

DR_1_deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.pdf