Gmina i Urząd

Sesja Rady Miejskiej

Dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad
2. Raport o stanie Gminy Kożuchów za 2023 rok – debata.
   2.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kożuchowa /numer druku IV/1/24/.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2023 rok.
   3.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2023 rok /numer druku IV/2/24/.
   3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2023 rok /numer druku IV/3/24/.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrz między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   6.1. wyboru przedstawiciela do rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej /numer druku IV/4/24/;
   6.2. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kożuchów /numer druku IV/5/24/;
   6.3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2024 rok /numer druku IV/6/24/;
   6.4. rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru Sołtysa Sołectwa Mirocin Dolny /numer druku IV/7/24/.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr III/24.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Drzewiecki