Gmina i Urząd

Informacja o zakończeniu usuwania azbestu z terenu gminy Kożuchów w 2021 r.

Burmistrz Kożuchowa informuje, iż realizacja zadania pod nazwą Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów w 2021 r.”

została zakończona i dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019 – 2023”.

Zgodnie z umową dotacji zawartą w dniu 29.10.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a gminą Kożuchów na realizację przedmiotowego zadania wykorzystano dotację w wysokości 73 769,99 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 99/100).

W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Kożuchów. Produkty, które zostały usunięte i zutylizowanie w ramach zadania, to płyty z pokryć dachowych i płyty pochodzące
z budynków mieszkalnych, gospodarczych, altanek ogrodowych jak również azbest złożony na działkach.

Uzyskany efekt ekologiczny i rzeczowy materiałów zawierających azbest, które zostały unieszkodliwione wg źródła ich pochodzenia: usunięcie wyrobów zawierających azbest (z demontażem) 87,816 Mg, usunięcie wyrobów zawierających azbest (bez demontażu) 25,564 Mg. Łącznie usunięto
113,38 Mg azbestu.

Azbest usunięto w następujących miejscowościach: Kożuchów, Radwanów, Broniszów, Studzieniec, Mirocin Średni i Podbrzezie Dolne.