Bez kategorii

Zakończenie usuwania azbestu z terenu gminy Kożuchów w 2023 r.

Burmistrz Kożuchowa informuje, iż realizacja zadania pod nazwą Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów w 2023 r.” została zakończona i dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie wynika
z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019 – 2023”.

Zgodnie z umową dotacji zawartą dnia 11.10.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a gminą Kożuchów na realizację przedmiotowego zadania wykorzystano dotacje w wysokości 8 211,00 zł. brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych 00/100) oraz środki własne Gminy w wysokości 1 732,14 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści dwa złotych 14/00).

W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Kożuchów. Produkty, które zostały usunięte
i zutylizowanie w ramach zadania, to płyty z pokryć dachowych pochodzące z budynków mieszkalnych
i gospodarczych, oraz złożonych na działkach.

Uzyskany efekt ekologiczny i rzeczowy materiałów zawierających azbest, które zostały unieszkodliwione
wg źródła ich pochodzenia:

  • usunięcie wyrobów zawierających azbest (z demontażem) 482 m²
  • usunięcie wyrobów zawierających azbest (bez demontażu) 300 m².

Łącznie usunięto 782 m² azbestu co w przeliczeniu daję masę unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów
w wartość 11,73 Mg.

Azbest usunięto w następujących miejscowościach: Książ Śląski, Mirocin Górny, Stypułów, Broniszów.