Bez kategorii

NABÓR WNIOSKÓW DOTACJA NA WYMIANE PIECA

Burmistrz Kożuchowa w związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej X/110/19 z dnia
25 kwietnia 2019 r orz uchwała zmieniająca nr XX/189/20 z dnia 27 lutego 2020 r. informuje,
że przyjmowane są wnioski na wymianę pieca na 2023/2024 r. Termin składania wniosków upływa 30 września 2023 r.

Realizowany Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Kożuchów umożliwia mieszkańcom ubieganie się o dotację przy zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne
(kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy(wg normy PN-EN 303-5:2012) oraz wyższe, wyposażone w automatyczny podajnik paliwa). Program nie obejmuje nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania budynków po 2015 roku.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń przez powołaną komisję
po stwierdzeniu ich kompletności w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Kożuchów na rok 2024. . Wnioski złożone w sposób niezgodny z ww. uchwałą bądź złożone na niewłaściwym formularzu lub przez podmiot nieuprawniony zostaną odrzucone. Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie osobom posiadającym tytuł prawny do władania daną nieruchomością.

Zgodnie z zasadami udzielenia dotacji, zakup i wymiana pieca może nastąpić dopiero
po weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Burmistrzem Kożuchowa.

Wnioski można pobrać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie bądź na stronie Urzędu tj.: Wydział Gospodarki Komunalnej.