TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

 1. wysłanie maila pod adres: um@kozuchow.pl,
 2. przesłanie informacji faksem pod numer:683555949,
 3. przesłanie informacji przez operatora pocztowego lub kurierem,
 4. złożenie pisemnej informacji w Urzędzie Miejskim w Kozuchowie.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
 3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego , która sprawę realizuje),
 4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie ),
 5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
 6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Urzędu Miejskiego będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kożuchowie i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012r przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:

 1. Skorzystać w kontaktach z Urzędem Miejskim w Kożuchowie z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
 2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).