Rada Miejska

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kożuchowie jest Ireneusz Drzewiecki.

Kontakt:
Urząd Miejski
ul. Rynek 1a
67-120 Kożuchów
poniedziałek: 7.00-16.00
wt.-czw.: 7.00-15.00
pt.: 7.00-14.00

tel. 68 355 59 42
fax: 68 355 59 49
e-mail: um@kozuchow.pl

S K Ł A D  R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 GRZEGORZ  WAJMAN WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
2 DRZEWIECKI IRENEUSZ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ
3 GREŃ JACEK RADNY RADY MIEJSKIEJ
4 ISKRA ANNA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
5 JELINEK MARCIN RADNY RADY MIEJSKIEJ
6 KARDYNAŁ HENRYK RADNY RADY MIEJSKIEJ
7 NOWOCIEŃ ANDRZEJ RADNY RADY MIEJSKIEJ
8 PAZDYKA KRZYSZTOF RADNY RADY MIEJSKIEJ
9 IRENEUSZ DRZEWIECKI PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
10 PIKULSKI ADRIAN RADNY RADY MIEJSKIEJ
11 SKWIERCZYŃSKI PIOTR PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RADY MIEJSKIEJ
12 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW RADNY RADY MIEJSKIEJ
13 WAJMAN GRZEGORZ RADNY RADY MIEJSKIEJ
14 WALCZAK TOMASZ RADNY RADY MIEJSKIEJ
15 ŻAK RYSZARD PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ

S K Ł A D  K O M I S J I  R E W I Z Y J N E J

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 ŻAK RYSZARD PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ

2 GREŃ JACEK WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
3 ISKRA ANNA CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
4 KARDYNAŁ HENRYK CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
5 SKWIERCZYŃSKI PIOTR CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

S K Ł A D  K O M I S J I  S K A R G,  W N I O S K Ó W  I  P E T Y C J I 

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 ISKRA ANNA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY MIEJSKIEJ

2 NOWOCIEŃ ANDRZEJ WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
3 PAZDYKA KRZYSZTOF CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
4 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
5 WALCZAK TOMASZ CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

S K Ł A D  K O M I S J I   S P O Ł E C Z N O – B U D Ż E T O W E J

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 DRZEWIECKI IRENEUSZ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ

RADY MIEJSKIEJ

2 WALCZAK TOMASZ WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
3 BRZEZIŃSKA BARBARA CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
4 GREŃ JACEK CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
5 JELINEK MARCIN CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
6 KARDYNAŁ HENRYK CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
7 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
8 ŻAK RYSZARD CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ

S K Ł A D  K O M I S J I   R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 SKWIERCZYŃSKI PIOTR PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

RADY MIEJSKIEJ

2 PAZDYKA KRZYSZTOF WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
3 NOWOCIEŃ ANDRZEJ CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
4 PERDIAN HALINA CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
5 PIKULSKI ADRIAN CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dyżury, pełnione na zmianę przez przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, odbywają się w każdą środę. Informację o godzinie dyżuru można uzyskać pod nr tel. 68 355 59 42.