Petycje

1.Petycja z dnia 22 lutego 2016r. – wpłynęła mailowo od adresat.urzad@samorzad.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
(Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy  znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
Preambuła:
W październiku 2015 r. dostarczyliśmy petycję od Jednostek Samorządu Terytorialnego w przedmiocie konieczności analizy stanu faktycznego dotyczącego wydatkowania środków publicznych – w obszarze szkoleń Kadry Urzędniczej.
Zaniepokoił nas protokół NIK, z którego wynikało, że w trakcie roku budżetowego duża ilość JST zmniejsza budżety przeznaczone na szkolenia.
Pomimo alarmujących tez zawartych w protokole NIK  nr ewid. 50/2012/P11073/kno kno-4101-03-00/2011 – okazało się, że – de facto – niewiele gmin zmniejsza budżety szkoleniowe w ciągu roku budżetowego – są one nawet niekiedy nawet podwyższane, zatem niechlubne przykłady powołane we wzmiankowanym protokole NIK – okazały się odosobnione.
Cieszy nas to – gdyż uważamy, że środki pochodzące z naszych podatków – wydatkowane  na szkolenia Urzędników – są jedną z najlepszych inwestycji, której efektem jest zazwyczaj  podniesienie standardów działania Administracji Publicznej.
Jednocześnie – dziwi nas fakt, że tak mało szkoleń odbywa się w obszarze – szeroko rozumianej „wiedzy podatkowej”
Reasumując –  dla przykładu – Pracownicy urzędów w niewielkim stopniu szkolą się z zakresu podatków, które są bardzo istotnym obszarem i przyczynkiem do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w kontekście nadchodzących zmian.
Odpowiedzi uzyskane z JST – dotyczące naszych pytań – upubliczniliśmy i poddaliśmy analizie wraz z ekspertami firmy APEXnet – (Podmiot zajmujący się ex professo obszarem szkoleń w JST)
Konkludując – obserwujemy brak zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji – związanych z uzyskiwaniem know-how – z obszaru związanego z zagadnieniami dot. podatków.
W związku z powyższym – w trybie art. 63 Konstytucji RP – składamy wniosek o archiwizację – załączonych materiałów dot. szkoleń.
Zatem Wnosimy i ich dekretację i archiwizację stosownie do §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) – jako NIEZAMAWIANE przez podmiot Oferty.
Materiały znajdują się w załączniku oraz dodatkowo pod adresem URL:
http://ue.apexnet.com.pl/home/szkolenia/3/0/?spar=VAT+w+jednostkach+samorz%C4%85du+terytorialnego&utm_source=wniosek_gminy&utm_medium=e-mail&utm_campaign=wniosek_gminy_vatWzmiankowane, przedmiotowe materiały dotyczą cyklu szkoleń „VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” – odbywających się na terenie całego Kraju.
W trybie § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w i sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46)    wnosimy o zwrotne potwierdzenie przyjęcia niniejszego wniosku – na adres efektywne-szkolenia@samorzad.pl oraz składamy petycję aby w rzeczonym potwierdzeniu poinformować wnioskodawcę do Kogo rzeczony wniosek został zadekretowany. Wnioskodawca ma na myśli – Imię i nazwisko Urzędnika posiadającego w zakresie swoich kompetencji – zadania związane z koordynacją spraw w zakresie podnoszenia kwalifikacji Urzędników stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 29 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
PS: Oczywiście ewentualny wybór Podmiotu wykonującego szkolenia w rzeczonym obszarze powinien odbyć się z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji w oparciu o kryteria związane z wydatkowaniem środków publicznych.
Główny Wnioskodawca
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
Współwnioskodawca:
APEXnet Sp. z o.o. Sp. k.
Atlasowa 41
02-437 Warszawa
Komentarz do Wniosku:
Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności w szczególności dzieci i młodzieży.
Stosownie do przepisów KPA oraz odnośnej judykatury o kwalifikacji pisma (czy petycja, czy wniosek czy skarga) decyduje – w ramach uwarunkowań regulaminowych w Urzędzie  – treść pisma i jego interpretacja dokonana przez Urzędnika.
Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”
Pamiętajmy również o przepisach zawartych m. in.: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”
Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Wszystkie powyższe przepisy i interpretacje można ująć jednym zdaniem – Obywatele i Podatnicy decydują jakiej chcą administracji publicznej.
Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Odpowiedź z dnia 28.04.2016r.

Odpowiadając na petycję z dnia 22 lutego 2016 roku dotycząca szkoleń pracowników w tym wskazania osoby zajmującej się tą problematyką Urząd Miejski w Kożuchowie informuję, że złożony  wniosek został skierowany do pracownika Urzędu Miejskiego w Kożuchowie Agnieszki Lewenberger.

 

2.Petycja z dnia 23 marca  2016r. – wpłynęła mailowo od rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Wójt/Burmistrz/Prezydent – Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)
1) W trybie Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz.U.2014.1195)  – wnosimy petycję do Kierownika Jednostki – o rozpatrzenie naszej prośby – dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016
2) Rzeczony konkurs będzie prowadzony na zasadach per analogiam jak w ubiegłym roku.
3) Efektem przystąpienia Gminy do konkursu – może być sfinansowanie budowy, jednego z czterdziestu, rodzinnych placów zabaw.
Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku gminy (Wspólnoty Mieszkańców) oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi.
4) Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach – nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych Decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb Wspólnot Lokalnych – w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
5) Załączamy niezbędne materiały: regulamin konkursu, zdjęcia placu zabaw (z 2015 r) oraz formularz zgłoszeniowy.
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję – wystarczy zgłosić udział w konkursie – poprzez wypełnienie i sygnowanie załączonego formularza.
Jednocześnie zaznaczamy, iż Gminy i Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały również od Organizatora materiały w postaci przesyłki listownej – co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji i proces zgłaszania.
Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć, z jednego z czterdziestu, wybudowanych placów zabaw w ramach edycji konkursu “Podwórko NIVEA” w 2015 roku.
Reasumując,  w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję  – na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221, 241 i 244 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t)
– o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych.
Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą poczty konwencjonalnej).
Budowa Rodzinnego Miejsca Zabaw byłaby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.
Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko NIVEA” – edycja 2016
Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis – zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi – dotyczące finalizacji przedsięwzięcia – zgodnie ze stosowanymi przez Urząd zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.
Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko NIVEA” jest nową edycją akcji, która w ubiegłym roku cieszyła się ogromną popularnością wśród lokalnych społeczności.
Podsumowując, ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw (dla dzieci i rodziców) na terenie całej Polski.
Zgodnie z Regulaminem załączonym do wiadomości,  poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane na oficjalnej stronie Konkursu: www.nivea.pl/podworko2016
Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie wyników głosowania zostaną wybrane JST, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko NIVEA” (Rodzinne Miejsce Zabaw)
Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka NIVEA) dla Społeczności Lokalnej – odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem: www.nivea.pl/podworko2016
W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu – wszelkich informacji udziela Infolinia organizatora konkursu „Podwórko NIVEA” pod nr tel. (22) 699 90 66
4) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl
5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.pl
Na mocy przepisów Ustawy o podpisie elektronicznym, do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku, podpisanym bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dostęp poprzez oprogramowanie Podmiotu Certyfikującego „Unizeto”- ipso iure art. 3 pkt 3 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130). Niniejszą wiadomość można potraktować również z zgodnie z Judykaturą – tj. I OSK 1277/08 ” (…) Wniosek wszczyna postępowanie w sprawie, a na tym etapie nie mają jeszcze zastosowania przepisy KPA”
Pozwalamy sobie jednocześnie jeszcze raz przypomnieć o brzmieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej: „Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego” oraz art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
„§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku”.
W załączeniu – stosowne dossier formalne
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
KRS: 0000059459
Poligonowa 1
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
Prezes Zarządu Adam Szulc
Współwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”
GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.
Okrężna 36, 02-916 Warszawa
KRS: 0000527454

Odpowiedź z dnia 07.04.2016r.

Burmistrz Kożuchowa informuje iż Gmina Kożuchów nie przystąpi do konkursu w ramach programu ,,Podwórko Nivea”  rodzinne miejsca zabaw – edycja 2016.

 

3. Petycja z dnia 13.04.2016r.  – wpłynęła mailowo od biblioteczka-samorządowca@samorzad.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
Preambuła:
Stosownie do brzemienia art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) – „ do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności (…) stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych”.
W związku z powyższym:
strong>1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – wnosimy petycję o utworzenie przez Kierownika JST – „biblioteczki samorządowca” – w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji – stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
Dodatkowy komentarz do Petycji:
W pierwszym rzędzie – jako przydatne mogą okazać się pozycje książkowe dot. ostatnich zmian w zasadach rozliczania podatku VAT – w obszarze Jednostek Administracji Publicznej oraz dotyczące ostatnich nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.
>W trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – jaką kwotę na zakup specjalistycznym pozycji książkowych wydatkował  Kierownik JST w 2016 r.
Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. Nasze stanowisko i „Konstruktywny Niepokój Podatnika” w tej mierze koresponduje z doniesieniami medialnymi – ad exemplum http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3638372,gmina-placila-za-szkolenia-nauczycieli-w-luksusowych-hotelach-i-willach,id,t.html
Aby zaproponować potencjalne rozwiązania rzeczonej problematyki – zwracamy Państwa uwagę na – ciekawe w naszym mniemaniu-  pozycje książkowe, które mogą stanowić zalążek – tworzonej „Biblioteczki Samorządowca”
Poniżej przedkładamy opisy wybranych pozycji – oczywiście ewentualne ich zamówienie – powinno odbyć się z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, etc
http://www.gazetaprawna.pl/promocja/biblioteka-samorzad
Mamy nadzieję, że rzeczone specjalistyczne pozycje książkowe będą zarzewiem – tworzenia profesjonalnej „Biblioteczki Samorządowca” która po kilku latach będzie zawierać kompendium wiedzy książkowej – pozwalającej Urzędnikom jeszcze lepiej wypełniać powierzone im zadania i kompetencje.
Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na adres e-mail biblioteczka-samorzadowca@samorzad.pl
Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail biblioteczka-samorzadowca@samorzad.pl – stosownie do art. 244 §2 KPA.
Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: biblioteczka-samorzadowca@samorzad.pl
Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.
Komentarz do Wniosku:
Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
Niniejszy wniosek powinien być rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – art. 241 KPA – podany jest dodatkowo – gdyż celem wniosku jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej.
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”
Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Odpowiedź z dnia 26 kwietnia 2016r.

Odpowiadając na petycję z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotycząca utworzenia „biblioteczki samorządowca” informuję, że Urząd Miejski w Kożuchowie posiada znaczny zasób książkowy dotyczący problematyki pracy jednostki samorządowej. Jest aktualizowany.
W ostatnim okresie rezygnuje się w części z zakupów książkowych na rzecz zakupów pozycji w wersji elektronicznej.
Informuję, że w roku 2016 wydatkowano na zakup pozycji książkowych kwotę – 194,50 złotych.

4. Petycja z dnia 16 kwietnia 2016r. – wpłynęła mailowo od efektywność-energetyczna@samorzad.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05
Preambuła Wniosku:
Nawiązując do naszych uprzednio dostarczanych do JST  wniosków, w których pytaliśmy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – o realizację zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej (wg. wymogów art. 10 ustawy o efektywności energetycznej) – wyrażamy zaniepokojenie wynikające z analizy uzyskanych odpowiedzi.
Mianowicie, obserwujemy:
– stosowanie w ogłaszanych przez Gminy/Miasta – SIWZ’ach – zapisów, które (w opinii wnioskodawcy) mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji –  poprzez – ad exemplum – brak odpowiednio rygorystycznych kryteriów związanych z weryfikacją deklaracji producentów urządzeń grzewczych – deklarujących spełnianie wymagań tzw. „ekoprojektu” a nieposiadających odpowiednich dokumentów uzyskanych na podstawie badania  urządzeń w niezależnych jednostkach badawczych, etc
Na dowód tego jak precyzyjnie  i szczegółowo – Ustawodawca unormował wzmiankowany obszar
– załączamy opinię prawną, w której rzeczony stan faktyczny został poddany dogłębnej analizie.
W mniemaniu wnioskodawcy  – znajomość powołanych we wzmiankowanej, załączonej  opinii –  podstaw prawnych i uwarunkowań – pozwoli na zmniejszenie ilości błędnie definiowanych SIWZ’ów  – w których nieprecyzyjnie  założone kryteria  – mogą  naruszać  zasady uczciwej konkurencji i powodować problemy związane ze skuteczną finalizacją procesu dofinansowania tego typu inwestycji.
Ponadto obserwujemy  błędną interpretację terminu „efektywność energetyczna” – niezgodną (w naszym mniemaniu) z intencją Ustawodawcy – określoną w art. 3 pkt. 1  Ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r. Dz.U.2011.94.551)
W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (…)”

– w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) – korespondując z art. 10 ustawy o efektywności energetycznej, niniejszym wnosimy Petycję:
W przedmiocie –  aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji – zadania związane z poprawą efektywności energetycznej   –  dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.W rozumieniu wnioskodawcy – pomocna w dokonaniu przedmiotowej analizy może być załączona opinia prawna – pt. „Wymogi dotyczące znowelizowanych postanowień tzw. ekoprojektu”
W ramach niniejszej petycji prosimy o zapoznanie się z rzeczoną załączoną opinią.
Całość analizy załączyliśmy do niniejszej petycji w pliku pdf.
Osnowa Wniosku:
W naszej opinii szczegółowa znajomość powołanych w rzeczonej załączonej opinii podstaw prawnych oraz uwarunkowań – pozwoli na zmniejszenie ilości błędnie definiowanych SIWZ’ów – w których nieprecyzyjnie  założone kryteria  – mogą  naruszać  zasady uczciwej konkurencji i mogą być powodem problemów związanych ze skutecznym dofinansowaniem tego typu inwestycji.
Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.plWnosimy o archiwizację załącznika stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl – stosownie do art. 244 §2 KPA.Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl
Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.
Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
– To że wnioskodawca powołuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy procedować w trybie KPA.
W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach – lub według oceny Urzędników.
Rzeczony art. 241 KPA – mówi jedynie – expressis verbis – o konieczności usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej – za pomocą trybu wnioskowego.
Niniejszy wniosek może być  rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – art. 241 KPA – podany jest dodatkowo – gdyż celem wniosku jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej.
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”
Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2016r.

W odpowiedzi na petycję przesłaną przez Państwa w dniu 16 kwietnia 2016 roku e-mailem Burmistrz Kożuchowa informuje, iż przekazał Państwa analizę prawną do wykorzystania przez pracowników zajmujących się przedmiotową problematyką. Jednocześnie potwierdzamy, że załącznik przesłany w Państwa petycji zostanie zarchiwizowany stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 roku).

 

INFORMACJA
W 2015r. nie wpłynęły do Burmistrza Kożuchowa petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

 

5. Petycja z dnia 06 października 2016r. – wpłynęła mailowo od wzorowalazienka@samorzad.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
Wnosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadanie na petycje –  w możliwie jak najszerszym zakresie – Ostatnie skandaliczne wydarzenia – jakie miały miejsce w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy – związane z aferą reprywatyzacyjną – pokazują jak istotna jest jawność i transparentność przy wykonywaniu bieżących działań przez Urzędników i dysponowaniu środkami publicznymi.
Rozpoczęła się  już III Edycja Konkursu  „Wzorowa Łazienka” – „Domestos odnawia szkolne toalety”
Konkurs – per analogiam – jak w ur. kierujemy  do Dyrektorów Szkół.
Ze szczegółami konkursu oraz REGULAMINEM –  można zapoznać się pod adresem: www.wzorowalazienka.pl
Dzięki konkursom tego typu Jednostka Administracji Publicznej może uzyskać wartość dodaną – bez angażowania środków publicznych.
W związku z naszymi działaniami pro publico bono, składamy na ręce Lokalnych Decydentów Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów – poniższą petycję-postulat, wnosząc o podjęcie następującego działania:
1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) – o przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudzysłowem  – do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół).
Fakultatywnie prosimy również o przekazanie petycji do szkół prywatnych – miejscowo właściwych dla terenu Gminy.
2) Niniejszy wniosek przekazujemy za pośrednictwem JST – jak wynika z przeprowadzonej analizy – gros szkół, nadzorowanych przez odnośne, miejscowo właściwe  Gminy,  w dalszym ciągu – nie posiada właściwie działających elektronicznych skrzynek podawczych w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – ad exemplum – jedynie nieliczne szkoły  mają właściwie zintegrowany adres e-mail z elektronicznym dziennikiem korespondencyjnym, systemem  EZD, etc  –  w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
3) W przypadku – gdy przy zastosowaniu funkcjonalności „prześlij dalej” –  w treści przedmiotowego wniosku litery diakrytyczne są nieczytelne – wnosimy o skorzystanie z załączonego dokumentu w formacie „doc” (in fine wniosku)
Rzeczony problem może występować – najprawdopodobniej z powodu tego że systemy JST nie są właściwie dostosowane do dyspozycji  Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526)
4) W trybie § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w i sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46)   wnosimy o zwrotne potwierdzenie przyjęcia niniejszego wniosku na adres wzorowalazienka@samorzad.pl
Aby nie absorbować czasu pracy Urzędników – w potwierdzeniu – nie wymagamy podania nazw i ilości podległych Gminie szkół, do których petycja została przesłana.
Dla ułatwienia – informujemy, że odpowiedzi na petycje można opublikować w BIP, a wnioskodawcom wystarczy odsyłać linki do opublikowanych odpowiedzi.
W przypadku wniosków o udostępnienie informacji publicznej – można korzystać z dobrodziejstw art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej( Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) – uprości to znacznie procedurę odpowiadania na wnioski, zmniejszy czas Urzędników poświęcony na przygotowanie odpowiedzi i zwiększy – w skali makro – poziom jawności i transparentności.
5) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań w tym obszarze wniosku – wnosimy o opublikowanie przedmiotowej petycji w BIP JST- stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach.
„——————————-Wniosek do przekazania Kierownikom Jednostek Oświatowych ————
Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Preambuła:
Rusza III edycja programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka” marki Domestos oraz ogólnopolski konkurs, w którym szkoły podstawowe mogą wygrać – nagrodę w postaci remontu toalety wartości ok. 30 tys. pln
Dzięki konkursom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma możliwość zgodnie z regulaminem –  uzyskać wartość dodaną – bez angażowania środków publicznych.
W obecnej edycji – dodatkowo – właściciel marki ‚Domestos’ – Firma Unilever nagrodzi 200 szkół – zestawami Domestos.
Już dziś każdy z nas może przyłączyć się do akcji i pomóc zamienić szkolne toalety we wzorowe łazienki oraz wesprzeć edukację najmłodszych na temat zasad higieny.
Rejestracja szkół potrwa do 30 listopada 2016 r.  (program wystartował w tym roku już 7 czerwca)
Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet w miejsca przyjazne Maluchom.
Efekty naszych działań można ocenić na podstawie załączonych zdjęć (ŁAZIENKA PRZED/PO) – obrazujących odrestaurowanych łazienek w ramach – poprzednich edycji naszych akcji (3 załączniki)
Udział w programie to również możliwość poszerzenia wiedzy dzieci na temat higieny. Po rejestracji, szkoły otrzymają dostęp do lekcji higieny do pobrania, uaktualnionych 1.września.
Program trwa do 30 Listopada 2016r.
Podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora – powinno być poprzedzone – analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji – tak aby wszystkie ewentualne czynności – były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania – lege artis.
To cel programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka”, którym jest edukacja dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej na temat higieny oraz zmiana standardów szkolnych toalet.
Dla ułatwienia – proponujemy następującą procedurę rejestracji:

  1.    Otwarcie Strony  http://www.wzorowalazienka.pl/rejestracja
  2.    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  3.    Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym – należy go kliknąć i konto będzie aktywne.

W przypadku nieotrzymania linku –  prosimy wysłać informację o problemach pod adres wzorowalazienka@domestos.pl –  z adresu e-mail podanego przy rejestracji, z prośbą o aktywowanie konta.
Już od 7 czerwca  br. szkoły podstawowe z całej Polski mogą aplikować do konkursu –  szczegóły pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl
Szkoły mogą również wygrać 200 zestawów zapasu produktów marki Domestos, które pozwolą zadbać czystość szkolnych toalet.
Szkolna toaleta przyjazna dzieciom?
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zwłaszcza te, które niedawno postawiły w niej swoje pierwsze kroki, wciąż czują się nieswojo spędzając całe dnie poza domem. Brakuje znajomych miejsc i rodziców, za to jest gwar, tłumy dzieci i przestrzenie, które wciąż wydają się obce. Nic dziwnego, że Maluchy czują się w nich niekomfortowo. Podczas gdy w klasie towarzyszy im nauczyciel, wyjście samemu do toalety jest już wyzwaniem, które jak się okazuje dzieci podejmują z oporem. Szaro-bure kafelki, brzydki zapach, brak przyjemnych w dotyku ręczników i pachnącego mydła, które dzieci znają z domu, zniechęcają do wizyty w szkolnej toalecie.  Co innego, jeśli szkolna łazienka byłaby miejscem bardziej przyjaznym dziecku, pełnym kolorów oraz bajkowych ilustracji. Takie właśnie łazienki błyszczące przykładem pod względem czystości, higieny oraz wystroju pragnie         stworzyć marka Domestos.
Stan faktyczny związany łazienek w polskich szkołach  – można ocenić zapoznając się z materiałami publikowanymi pod  adresem http://www.wzorowalazienka.pl/naszamisja Czytelnik ma możliwość zapoznać się m. in. z wynikami przeprowadzonych przez nas ankiet, etc
Aby ocenić skalę problemu – prosimy o zwrócenie uwagi na załączone zdjęcia i ocenę – wyglądu łazienek – przed remontem.
Każda ze szkół podstawowych może dołączyć do programu oraz wziąć udział w konkursie i zamienić szkolną łazienkę w miejsce przyjazne dla dzieci.
Wystarczy zarejestrować szkołę poprzez stronę www.wzorowałazienka.pl i następnie wykonać zadanie konkursowe, które polega na przedstawieniu przez uczniów graficznej interpretacji hasła „Wzorowa Łazienka”. Szkoły będą dodawać prace do przypisanych im galerii, na które następnie będą mogli głosować internauci. Wygrają szkoły z największą ilością głosów.
Im szybciej szkoła przyłączy się do konkursu, tym większa szansa na zebranie największej ilości prac i głosów!
1) Jak wynika z powyższego opisu działanie ma charakter non profit – z procedurą zgłoszenia oraz dalszych etapów można zapoznać się pod adresem URL: http://www.wzorowalazienka.pl/pomoc
Następnie fundujemy zwycięskim szkołom generalny remont szkolnej łazienki o wartości 30 000 zł, a 200 wyróżnionym szkołom roczny zapas produktów Domestos.
Zatem wnosimy o rozważenie ewentualnego przystąpienia do programu – w naszej ocenie – sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków i dbaniem o najmłodszych.
2)  W związku z brzmieniem §6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) – wnosimy o podanie numeru z wykazu akt – pod jakim została zarejestrowana – wyżej przedłożona oferta/propozycja przystąpienia do Konkursu.
3) W trybie § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w i sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46)    wnosimy o zwrotne potwierdzenie przyjęcia niniejszego wniosku na adres wzorowalazienka@samorzad.pl
Jak wzmiankowaliśmy wcześniej na Wasze Projekty czekamy do 30 listopada 2016 r.
Pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora – powinno być poprzedzone – analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji – tak aby wszystkie ewentualne czynności – były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania – lege artis.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.
KRS: 0000059459
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
Organizatorem i Fundatorem nagród  jest Firma Unilever – wszystkie dane pod adresem URL www.unilever.pl  (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach)
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: wzorowalazienka@samorzad.pl
Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.
DW: w trybie § 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków – aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wiadomość przesyłamy równolegle pod adresy Jednostek Administracji Publicznej związanych z obszarem nadzoru działań jednostek administracji publicznej, etc
Wnioskodawca   – do niniejszego wniosku dołączył plik sygnowany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w załączeniu stosowny plik) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
– To że wnioskodawca powołuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy procedować w trybie KPA.
Prosimy aby tryb odpowiedzi (procedowanie) przyjąć w oparciu o interpretacje treści  pisma –  wg. uznania (decyzji)  Urzędników – traktując podstawy prawne powołane przez wnioskodawcę – jako dodatkowe. (tak aby uniknąć wzywania do uzupełnienia braków formalnych)
W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach – lub według oceny Urzędników.
Rzeczony art. 241 KPA – mówi jedynie – expressis verbis – o konieczności usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej – za pomocą trybu wnioskowego.
Niniejszy wniosek może być  rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – art. 241 KPA – podany jest dodatkowo – gdyż celem wniosku jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej.
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”
Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Odpowiedź z 06 października 2016r.
Odpowiadając na petycję skierowaną do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie o treści:
”wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) – o przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudzysłowem  – do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół). „
Informuję, że petycja została przekazana drogą elektroniczną do szkół podstawowych w Gminie Kożuchów:
1)       Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie;
2)       Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie;
3)       Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym;
oraz w wersji papierowej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie.

 

6. Petycja z dnia 15 października 2016r. – wpłynęła mailowa od czysta-gmina2@samorzad.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
Wnosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadanie na petycje –  w możliwie jak najszerszym zakresie – Ostatnie skandaliczne wydarzenia – jakie miały miejsce w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy – związane z aferą reprywatyzacyjną –   pokazują jak istotna jest jawność i transparentność przy wykonywaniu działań i dysponowaniu środkami publicznymi oraz zachowywaniu zasad uczciwej konkurencji.
Można to osiągnąć również poprzez posiadanie i archiwizowanie przez Jednostki Administracji Publicznej –  jak największej ilości alternatywnych opcji  i możliwości. 
Preambuła Wniosku: 
Najwyższa Izba Kontroli w protokołach pokontrolnych dostępnych w sieci Internet  ” (…) ocenia negatywnie, jako niewystarczające, działania podejmowane w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni na terenach publicznych. Efekty podjętych działań nie wpłynęły na poprawę estetyki walorów krajobrazowych gminy, zwłaszcza na publicznych terenach rekreacyjnych i na odcinkach dróg gminnych (…)”  – ad exemplum: protokół pokontrolny NIK nr LWA-4114-08-11/2011 I/11/012  inne utrzymane w tym duchu – można oceniać na stronach www.nik.gov.pl 
§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (…)” 
– w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
– w związku z art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) (optymalizacja, usprawnianie funkcjonowania struktur administracji publicznej) 
– korespondując z §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 
§1.1) Wnosimy o archiwizację załączonych materiałów oraz podanie w odpowiedzi nomenklatury klasy wykazu akt – pod którym na prośbę wnioskodawcy – wzmiankowane załączniki zostały zarchiwizowane. (symbol klasyfikacyjny) 
Przypominamy, że §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) – mówi o archiwizacji niezamawianych materiałów, ofert, etc  – jest to czynność fakultatywna –  JST może odmówić uwzględnienia petycji. 
Osnowa Wniosku: 
W mniemaniu wnioskodawcy – kompletowanie materiałów informacyjnych przez Gminy w w danym obszarze – źle ocenianym przez Jednostki Kontrolne – może przyczynić się do lepszego obiegu informacji i co za tym idzie do usprawniania funkcjonowania struktur administracji samorządu terytorialnego w przyszłości. 
Znajomość innych rozwiązań oferowanych przez inne podmioty – pozwala na wprowadzanie planów dywersyfikacji i optymalizację kosztów ponoszonych przez Podatników –  co z kolei może przyczynić się do usprawnienia działań podejmowanych w zakresie utrzymania czystości oraz zieleni na terenach publicznych.   
Notabene – Pozwalamy sobie przypomnieć o brzmieniu art. 3 Ustawy o petycjach – scilicet: „O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna” 
§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na adres e-mail czysta-gmina2@samorzad.pl §3) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP – w związku z art.  241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail czysta-gmina2@samorzad.pl  
§4) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl    www.samorzad.pl Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: czysta-gmina2@samorzad.pl Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w kom?- w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej wraz z załączonym plikiem sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
Preambuła:
Zaniepokojeni stanem jakości powietrza w polskich gminach/miastach (wysokie stężenia zanieczyszczeń odnotowywane w ostatnim czasie) – przykładowe artykuły poniżej
http://www.tvp.info/23060723/komisja-europejska-pozwala-polske-w-sprawie-zanieczyszczen-powietrza-bardzo-surowe-ostrzezenie, http://krakow.tvp.pl/19781836/ograniczenie-niskiej-emisji-w-gminach oraz analizując bieżące dane pomiarowe zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home Postulujemy jak poniżej:
§1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – wnosimy petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) – zakładki „Czystsze Powietrze”, w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
§1.1) Współwnioskodawcą jest w tym przypadku organizacja non profit, tj. Fundacja PlasticsEurope Polska, która w zakresie swoich celów statutowych prowadzi od lat działania związane z promocją pełnego i właściwego wykorzystania tworzyw sztucznych, również jako odpadu. Informacje ze strony internetowej Fundacji (www.plasticseurope.pl) oraz teksty z załącznika do petycji mogą posłużyć władzom gminy do aktywnego informowania o inicjatywach władz lokalnych związanych z ochroną środowiska.
 Uzasadnienie wniosku:
 Uważamy, że utworzenie zakładki „Czystsze Powietrze” może pomóc decydentom w gminie wypełniać zadania określone m.in. w: 
– art. 74 ust. 4 Konstytucji RP: „Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”
– art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) 
– oraz dyspozycjach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16)
 Przedmiotowa petycja-wniosek bezwzględnie spełnia przesłanki, określone w art 2 ust. 3 ustawy o petycjach, jako pozyskiwanie percepcji decydentów w związku z promowaniem wartości  wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Adresata petycji.W tym przypadku naszą petycje traktujemy jako wniosek –  o podjęcie działania przez Władze Samorządowe związanego z tworzeniem zakładki „Czystsze Powietrze” na oficjalnych serwisach WWW Jednostek Samorządu Terytorialnego. Przypominamy, że zgodnie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) każdy ma prawo i obowiązek przyczyniać się do usprawniania funkcjonowania struktur administracji publicznej. Główny Wnioskodawca Szulc-Efekt – w ubiegłych latach prowadził podobną akcję wraz z Fundacją Akademia Liderów Przedsiębiorczości w sprawie utworzenia zakładek  „Kącik Przedsiębiorcy” w gminach i szkołach ponadgimnazjalnych. Efektem tej akcji było to, że większość gmin  w kraju rozpoczęła  tworzenie w/w zakładki w swoich oficjalnych serwisach internetowych i obecnie wielu przedsiębiorców korzysta z bezpłatnych porad informacyjnych za pośrednictwem utworzonej przez gminy zakładki. 
 §2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) na adres e-mail recykling@samorzad.pl 
§3) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA, została udzielona zwrotnie na adres e-mail recykling@samorzad.pl 
 W załączniku nr 1 znajdują proponowane elementy graficzne oraz tekstowe z podstawowymi informacjami merytorycznymi na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. Mogą one posłużyć gminom jako materiały do  zamieszczenia na swoich stronach www, w rzeczonej zakładce.Petycja-wniosek został sygnowany przez głównego Wnioskodawcę bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do wytycznych ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)Wnioskodawca zastrzega sobie prawo wnioskowania o usunięcie dostarczonych materiałów umieszczonych przez Gminy w zakładce „Czystsze-Powietrze”, jeśli uzna że zakładany cel działań informacyjnych w obszarze związanym z polepszeniem jakości powietrza w gminach/miastach został osiągnięty, lub uzasadniony społecznie interes pro publico bono wymaga podjęcia działań o innym charakterze.
 Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl   
 Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Fundacja PlasticsEurope Polska, 
ul. Trębacka 4 pok. 109,  
00-074 Warszawa, 
KRS: 0000265234
 Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: recykling@samorzad.pl 
Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.
– To że wnioskodawca powołuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy procedować w trybie KPA.
W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach – lub według oceny Urzędników.
Rzeczony art. 241 KPA – mówi jedynie – expressis verbis – o konieczności usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej – za pomocą trybu wnioskowego.
Niniejszy wniosek może być  rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – art. 241 KPA – podany jest dodatkowo – gdyż celem wniosku jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej.
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: „§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”
Eksperci NIK piszą: „Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Odpowiedź z 11 stycznia 2017r.

Odpowiadając na petycję o treści:

„Wnosimy o archiwizację załączonych materiałów oraz podanie w odpowiedzi nomenklatury klasy wykazu akt – pod którym na prośbę wnioskodawcy – wzmiankowane załączniki zostały zarchiwizowane. (symbol klasyfikacyjny)”

Urząd Miejski w Kożuchowie informuje, że załączone materiały nie będą podlegały archiwizacji, ze względu na fakt, że są to materiały w części promocyjne, a w części handlowe. Archiwizacja między innymi ofert zakupu mija się z celem ze względu na fakty:

  • przy dostawach i usługach dla gmin obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych;
  • dostęp do ofert jest powszechnie dostępny.

W związku z powyższym  posiadanie i archiwizowanie przez Jednostki Administracji Publicznej –  jak największej ilości alternatywnych opcji  i możliwości naszym zdaniem jest nie zasadne.

7. Petycja z dnia 28 października 2016r. – wpłynęła mailowo od recykling@samorzad.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej wraz z załączonym plikiem sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
Preambuła:
Zaniepokojeni stanem jakości powietrza w polskich gminach/miastach (wysokie stężenia zanieczyszczeń odnotowywane w ostatnim czasie) – przykładowe artykuły poniżej
http://www.tvp.info/23060723/komisja-europejska-pozwala-polske-w-sprawie-zanieczyszczen-powietrza-bardzo-surowe-ostrzezenie
http://krakow.tvp.pl/19781836/ograniczenie-niskiej-emisji-w-gminach
oraz analizując bieżące dane pomiarowe zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
Postulujemy jak poniżej:
1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) – wnosimy petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) – zakładki „Czystsze Powietrze”, w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
1.1) Współwnioskodawcą jest w tym przypadku organizacja non profit, tj. Fundacja PlasticsEurope Polska, która w zakresie swoich celów statutowych prowadzi od lat działania związane z promocją pełnego i właściwego wykorzystania tworzyw sztucznych, również jako odpadu. Informacje ze strony internetowej Fundacji (www.plasticseurope.pl) oraz teksty z załącznika do petycji mogą posłużyć władzom gminy do aktywnego informowania o inicjatywach władz lokalnych związanych z ochroną środowiska.
Uzasadnienie wniosku:
Uważamy, że utworzenie zakładki „Czystsze Powietrze” może pomóc decydentom w gminie wypełniać zadania określone m.in. w:
– art. 74 ust. 4 Konstytucji RP: „Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”
– art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
– oraz dyspozycjach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16)
Przedmiotowa petycja-wniosek bezwzględnie spełnia przesłanki, określone w art 2 ust. 3 ustawy o petycjach, jako pozyskiwanie percepcji decydentów w związku z promowaniem wartości  wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Adresata petycji.
W tym przypadku naszą petycje traktujemy jako wniosek –  o podjęcie działania przez Władze Samorządowe związanego z tworzeniem zakładki „Czystsze Powietrze” na oficjalnych serwisach WWW Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Przypominamy, że zgodnie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) każdy ma prawo i obowiązek przyczyniać się do usprawniania funkcjonowania struktur administracji publicznej.
Główny Wnioskodawca Szulc-Efekt – w ubiegłych latach prowadził podobną akcję wraz z Fundacją Akademia Liderów Przedsiębiorczości w sprawie utworzenia zakładek  „Kącik Przedsiębiorcy” w gminach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Efektem tej akcji było to, że większość gmin  w kraju rozpoczęła  tworzenie w/w zakładki w swoich oficjalnych serwisach internetowych i obecnie wielu przedsiębiorców korzysta z bezpłatnych porad informacyjnych za pośrednictwem utworzonej przez gminy zakładki.
2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) na adres e-mail recykling@samorzad.pl
3) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA, została udzielona zwrotnie na adres e-mail recykling@samorzad.pl
W załączniku nr 1 znajdują proponowane elementy graficzne oraz tekstowe z podstawowymi informacjami merytorycznymi na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. Mogą one posłużyć gminom jako materiały do  zamieszczenia na swoich stronach www, w rzeczonej zakładce.
Petycja-wniosek został sygnowany przez głównego Wnioskodawcę bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do wytycznych ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo wnioskowania o usunięcie dostarczonych materiałów umieszczonych przez Gminy w zakładce „Czystsze-Powietrze”, jeśli uzna że zakładany cel działań informacyjnych w obszarze związanym z polepszeniem jakości powietrza w gminach/miastach został osiągnięty, lub uzasadniony społecznie interes pro publico bono wymaga podjęcia działań o innym charakterze.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Współwnioskodawca:
Osoba Prawna
Fundacja PlasticsEurope Polska,
Trębacka 4 pok. 109,
00-074 Warszawa,
KRS: 0000265234
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: recykling@samorzad.pl
Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

 

Odpowiedź z 11 stycznia 2017r.

Odpowiadając na poniższa petycję o treści: „petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) – zakładki „Czystsze Powietrze”, w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).”, Urząd Miejski w Kożuchowie informuje, że rozważa utworzenie  w oficjalnym Serwisie Internetowym Urzędu Miejskiego  w Kożuchowie – zakładki „Czystsze Powietrze”. Termin realizacji I półrocze 2017 rok.

 

8. Petycja z dnia 15 listopada 2016r. – wpłynęła pisemnie od mieszkańców bloku przy ul. Grota Roweckiego 5
petycja