ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuję się na dzień 28 września 2017 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.
  3. Informacja z realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Gminy na 2017 rok.
  4. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kożuchów. /numer druku XLVIII/1/17/

6.2. pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej. /numer druku XLVIII/2/17/

6.3.  zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 rok. /numer druku XLVIII/3/17/

7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej nr XLVI i XLVII.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Numer druku XLVIII.2.17 w sprawie pozbawienia częsci drogi kategorii drogi gminnej

załącznik nr 1 – tekst studium

załącznik nr 2 – rys uwarunkowania

załącznik nr 3 – rys kierunki

załącznik nr 4 – rozstrzygniecie Rady