ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja o stanie przygotowania jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
  3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

   5.1. zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. /numer druku XLVI/1/17/
   5.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP. /numer druku XLVI/2/17/
   5.3. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku XLVI/3/17/
   5.4. zmieniającej uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej. /numer druku XLVI/4/17/
   5.5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków. /numer druku XLVI/6/17/
   5.6. udzielenia dotacji celowej w celu realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji komunikacji miejskiej w ramach projektu pn.: „Przyjazna Komunikacja Publiczna w Nowosolskim subObszarze Funkcjonalnym”. /numer druku XLVI/7/17/

   5.7. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. /numer druku XLVI/8/17/
   5.8. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem ambulansu dla WS SP ZOZ w Nowej Soli. /numer druku XLVI/9/17/
   5.9. przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kożuchowa na lata 2016-2022”. /numer druku XLVI/10/17/
   5.10. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1050F Książ Śląski – Czasław”. /numer druku XLVI/11/17/
   5.11. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 rok. /numer druku XLVI/12/17/
   5.12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku XLVI/13/17/
   5.13. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /numer druku XLVI/14/17/
   5.14.  uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku XLVI/15/17/
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej nr XLIV i XLV.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Numer druku XLVI.1.17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Numer druku XLVI.2.17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu (OSP)

Numer druku XLVI.3.17 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów -dz. nr 11-2

Numer druku XLVI.4.17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Honorowej

Numer druku XLVI.6.17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące (Konserwator zabytków)

Numer druku XLVI.7.17 w sprawie udzielenia dotacji celowej – Przyjazna komunikacja – Nowa Sól- Miasto

Numer druku XLVI.8.17 – Uchwała policja 2017

Numer druku XLVI.9.17 – Uchwała udzielenie dot. Powiat-ambulans

Numer druku XLVI.10.17 w sprawie przyjęcia _Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kożuchowa na lata 2016 – 2022_

Numer druku XLVI.11.17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego – przebudowa drogi powiatowej Książ Śląski – Czasław

Numer druku XLVI.12.17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (…)

Numer druku XLVI.13.17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – Perdian Zenon

Numer druku XLVI.14.17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego (…) – Gajdamowicz Wanda

Numer druku XLVI.15.17 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kożuchów