ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Kożuchów z działalności Społecznej Rady przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli za 2018 rok.
  3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

   5.1. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Miasta Kożuchów poprzez włączenie miejscowości Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do obszaru Miasta Kożuchów. /numer druku VIII/1/19/

   5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku VIII/2/19/

   5.3. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2019-2035. /numer druku VIII/3/19/

   5.4. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Gminie Kożuchów. /numer druku VIII/4/19/

   5.5. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w Gminie Kożuchów. /numer druku VIII/5/19/

   5.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów”. /numer druku VIII/6/19/

   5.7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2019 roku. /numer druku VIII/7/19/

   5.8. wyboru przedstawiciela do rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. /numer druku VIII/8/19/

   5.9. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VIII/9/19/

   5.10. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. /numer druku VIII/10/19/

   5.11. zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu. /numer druku VIII/11/19/

   5.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów, obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów. /numer druku VIII/12/19/

   5.13. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VIII/13/19/

  1. Sprawy różne.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Nr druku VIII.1.19 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Miasta Kożuchów – Podbrzezie Dolne i Górne

Nr druku VIII.2.19 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok

Nr druku VIII.3.19 WPF

Nr druku VIII.4.19 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych – Sokołów

Nr druku VIII.5.19 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych – Radwanów

Nr druku VIII.6.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego – obwodnica Sokołowa

Nr druku VIII.7.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2019 r. – zatoki Studzieniec

Nr druku VIII.8.19 w sprawie wyboru przedstawiciela do rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Nr druku VIII.9.19 w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów – Stypułów

Nr druku VIII.10.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień

Nr druku VIII.11.19 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu

Nr druku VIII.12.19 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów, obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów.

Nr druku VIII.13.19 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów

 

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kożuchowie https://www.youtube.com/channel/UChnYam3jlnYx-0AGUXFThFQ?view_as=subscriber