Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie

Sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 26 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

   4.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LVII/5/18/

   4.2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Kożuchów. /numer druku LVII/1/18/

4.3. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów. /numer druku LVII/2/18/

4.4. udzielenia dotacji celowej w celu realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji komunikacji miejskiej w ramach projektu pn.: „Przyjazna Komunikacja Publiczna w Nowosolskim subObszarze Funkcjonalnym”. /numer druku LVII/3/18/

4.5. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2018 roku. /numer druku LVII/4/18/

  1. Sprawy różne.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVI.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Numer druku LVII.1.18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Kożuchów

Numer druku LVII.2.18 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (…)

Numer druku LVII.3.18 w sprawie udzielenia dotacji celowej w celu realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji komunikacji miejskiej w ramach projektu

Numer druku LVII.4.18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2018 r.

Numer druku LVII.5.18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok