ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Nadzwyczajną sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 20 marca 2017 r. o godzinie 15:00.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446), § 20 ust. 6 Uchwały Nr XXXVI/241/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kożuchów, (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Kożuchowa, zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 20 marca 2017 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia wniosku o kontrolę konstytucyjności prawa z Trybunału Konstytucyjnego. /numer druku XL/1/17/
  3. Zamknięcie obrad sesji.
    Uchwała XXXIX..17 nr druku XL.1.17 w sprawie cofnięcia wniosku o kontrolę konstytucyjności prawa z Trybunału Konstytucyjnego