Sesja Rady Miejskiej

27 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
3. Informacja z realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Gminy na 2018 rok.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LXI/1/18/
6.2. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2018-2033. /numer druku LXI/2/18/
6.3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1050F Książ Śląski – Czasław”. /numer druku LXI/3/18/
6.4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienie osobom tego pozbawionym. /numer druku LXI/4/18/
6.5. zmian w statucie Gminy Kożuchów. /numer druku LXI/5/18/
6.6. pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg gminnych. /numer druku LXI/6/18/
6.7. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. /numer druku LXI/7/18/
6.8. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /numer druku LXI/8/18/
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LX.
9. Zamknięcie obrad sesji.