Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2017 rok.

   Podjęcie uchwał w sprawach:

   2.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. /numer druku LIX/1/18/

   2.2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2017 rok. /numer druku LIX/2/18/

  1. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
  3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

   6.1. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /numer druku LIX/3/18/

   6.2. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. /numer druku LIX/4/18/

6.3. zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LIX/5/18/

6.4. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2018-2033. /numer druku LIX/6/18/

6.5. uchwalenia programu polityki zdrowotnej – Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia. /numer druku LIX/7/18/

   6.6. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku LIX/8/18/

   6.7. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku LIX/9/18/

   6.8. udzielenia dotacji celowej Gminie Nowa Sól Miasto w celu realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. /numer druku LIX/10/18/

   6.9. udzielenia dotacji celowej Gminie Nowa Sól Miasto w celu realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. /numer druku LIX/11/18/

6.10. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku LIX/12/18/

   6.11. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa. /numer druku LIX/13/18/

  1. Sprawy różne.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVIII.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Numer druku LIX.1.18 Numer druku LIX.2. LIX.3.18 Numer druku LIX.4.18 Numer druku LIX.5.18 Numer druku LIX.6.18 Numer druku LIX.7.18 Numer druku LIX.8.18 Numer druku LIX.9.18 Numer druku LIX.10.18 Numer druku LIX.11.18 Numer druku LIX.12.18 Numer druku LIX.13.18