Pomoc materialna o charakterze socjalnym – Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą  do  15 września 2017 r.

a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Pomoc materialna przysługuje:

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub             z urzędu.

Dodatkowe informacje udzielane są w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów oraz w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, wejście B, pok. nr 30, tel. (68) 355 5963.

Wniosek- stypendium szkolne 2017