Komunikaty


Azbest – groźny składnik eternitu. Dlaczego pył azbestowy jest szkodliwy?

Każda stara płyta włóknowo-cementowa (nazywana kiedyś eternitem) zawierała od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Im bardziej zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Szczególnie niebezpieczne stają się podczas usuwania z dachu starych płyt azbestowych, które się łamią i kruszą. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka – są czterokrotnie cieńsze od włosa.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia.

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

  • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach, użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Między pierwszym narażeniem, a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

 

 

Usuwanie azbestu w 2017r. zakończone

 „Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2017r”.

Burmistrz Kożuchowa informuje, iż realizacja zadania pod nazwą „ Likwidacja azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2017r” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn„ SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez NFOŚIGW Część 1 ) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

Zgodnie z umową zawartą dnia 8 listopada 2017r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a Gminą Kożuchów na realizację przedmiotowego zadania wykorzystano dotację w wysokości 21 682,08 zł. brutto z czego dotacja udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wyniosła 10 841,04 zł. oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 10 841,04 zł.

W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór transport oraz unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Kożuchów. Produkty, które zostały usunięte i zutylizowanie w ramach zadania, to płyty z pokryć dachowych i płyty pochodzące z budynków mieszkalnych, gospodarczych, altanek ogrodowych oraz płyty pochodzące z elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego jak również azbest złożony na działkach.

Azbest usunięto w następujących miejscowościach: Broniszów, Mirocin Górny,  Kożuchów, Mirocin Średni, Podbrzezie Dolne, Radwanów Studzieniec, Stypułów, Książ Śląski.

W ramach tegorocznego zadania usunięto z terenu gminy Kożuchów 31,663 Mg, co stanowi 2 868m2  materiałów zawierających azbest.

 

 

Burmistrz Kożuchowa informuje

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w dniu 21 listopada 2017r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie – Sala Radnych (pok. nr 12) odbędzie się zebranie konsultacyjne, którego celem będzie opracowanie Programu współpracy w 2018 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

program współpracy na 2018r-projekt

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 8 listopada br. od godziny 13:00 do godziny 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

Zarządzenie Burmistrza

Treść zarządzenia

Treść uchwały

 

Organizacja gminnych obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości

Spotkanie dot. organizacji gminnych obchodów Święta Niepodległości w 2018 r. odbędzie się w Sali Radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w dniu 6 listopada br. o godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Centrum Kultury „Zamek” nieczynne

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat dot. jakości wody

 

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

Treść decyzji

 

Zarządzenie Burmistrza Kożuchowa

Zarządzenie

Zał. 1