Komunikaty


Ostrzeżenie meteorologiczne

prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorza Wajmana

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

ostrzeżenie przed opadami

herb miasta Kożuchowa

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Czytaj więcej

Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Obręb Nr 0003,3 Kożuchów. nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 339/3 o powierzchni 0,1594 ha.

ogłoszenie o przetargu

Dyżur wiceprzewodniczącego

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kożuchowie Pani Barbara Brzezińska pełni dyżur w dniu 8 maja br. od godziny 16:00  do godziny 17:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Numer telefonu: 68-355-59-42.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

10 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku XI/1/19/
  3. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Ireneusz Drzewiecki

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie nowosolskim

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu nowosolskiego funkcjonują 3 punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
− poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
− wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
− sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
− nieodpłatną mediację, lub
− sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby uprawnione do korzystania
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów:
1. Kożuchów – Urząd Miejski Rynek 1A, wejście B – tel. 535217382
poniedziałek, wtorek: 14.00-18.00, środa: 12.00-16.00, czwartek: 8.00-12.00
Nowe Miasteczko – Gminny Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 2 – tel. 697039292
piątek: 15.00-19.00

2. Lubięcin – Zespół Edukacyjny, Lubięcin 82 – tel. 733100922
poniedziałek, wtorek: 10.00-14.00
Nowa Sól – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piłsudskiego 65
– tel. 684114140
środa – piątek: 13.00-17.00

3. Nowa Sól – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piłsudskiego 65
– tel. 684114140
poniedziałek: 13.00-17.00, wtorek- piątek: 8.00-12.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

Zapisy na porady:
Informacja i zapisy na poradę codziennie w Punktach oraz pod numerem tel. 790 227 119 – w dniach wtorek-czwartek w godzinach 1000 – 1330

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Bezpłatne porady korespondencyjne:
− e-mailowo – na adres: porady@civis-sum.org.pl
− listownie – na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów – wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź – ok 14 dni

Szczegółowe informacje: edukacja-prawna.info.pl/powiat-nowosolski

Zadanie w zakresie prowadzenia punktu nr 2 i 3 jest realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry i finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Nowosolski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie nowosolskim w 2019 r.”

Przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Kożuchowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

ogłoszenie o przetargu

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Czytaj więcej