Zadanie dot. usuwania azbestu 2018 – rozliczone

Burmistrz Kożuchowa informuje,

iż realizacja zadania pod nazwą „ Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2018 r.” została zakończona
i dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

Zgodnie z umową dotacji zawartą dnia 31 października 2018r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a gminą Kożuchów na realizację przedmiotowego zadania wykorzystano dotację w wysokości 38.852,27 zł. brutto
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 27/100).

W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór transport oraz unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Kożuchów. Produkty, które zostały usunięte i zutylizowanie w ramach zadania, to płyty z pokryć dachowych i płyty pochodzące z budynków mieszkalnych, gospodarczych, altanek ogrodowych jak również azbest złożony na działkach.

Uzyskany efekt ekologiczny i rzeczowy materiałów zawierających azbest, które zostały unieszkodliwione wg źródła ich pochodzenia:

 

Lp. Źródło pochodzenia odpadów Ilość w m2 Ilość w Mg
1 Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest – unieszkodliwione z demontażem 1 776,36 19,54
2 Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwione bez demontażu 3 467,71 38,145
Ilość usuniętego azbestu z terenu miasta i gminy Kożuchów w roku 2018 wynosi 5 244,07 57,685

 

Azbest usunięto w następujących miejscowościach: Kożuchów, Solniki, Czciradz, Mirocin Dolny, Mirocin Średni,  Mirocin Górny, Stypułów, Cisów, Podbrzezie Dolne,  Radwanów, Książ Śląski, Drwalewice, Studzieniec.