Szacowanie szkód łowieckich – zmienione zasady

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018r. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1507), informujemy, iż zgodnie z art. 46 ust.3 w/w ustawy wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.