Sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Współpraca Gminy Kożuchów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LVI/4/18/

5.2. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2018 – 2033. /numer druku LVI/5/18/

5.3. podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. /numer druku LVI/1/18/

5.4. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. /numer druku LVI/2/18/

5.5. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F w m. Radwanów”. /numer druku LVI/3/18/

5.6. przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2018 roku. /numer druku LVI/6/18/

5.7. zmian w statucie Gminy Kożuchów. /numer druku LVI/7/18/

5.8. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2018 roku. /numer druku LVI/8/18/

5.9. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2018 roku. /numer druku LVI/9/18/

6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LV.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Drzewiecki