III edycja budżetu obywatelskiego w Gminie Kożuchów.

KOŻUCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2017 ROK

 

  1. Formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej kozuchow.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz  sołtysów Gminy Kożuchów.
  2. Głosowanie polega na wypełnieniu wymaganych rubryk w karcie do głosowania, wrzuceniu do urny znajdującej się w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: KBO@kozuchow.pl, wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, z dopiskiem na kopercie „Kożuchowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
  3. W przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
  4. Każdy może oddać głos na jedno zadania. W przypadku gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkakrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.
  5. Termin głosowania od 14 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.

zalacznik-nr-4-ankieta-do-glosowania

zalacznik-nr-5-zgoda-opiekuna

 

OGŁOSZENIE ZWERYFIKOWANYCH PROPOZYCJI ZADAŃ DOKOŻUCHOWSKIEGO  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  NA  2017 ROK

  1. Lista zadań dopuszczonych do głosowania i zadań odrzuconych.

 

Lp. Zgłoszone zadanie – nazwa Weryfikacja zgłoszonych propozycji- zadań: wg zarządzenia jw.
1. Defibrylator AED- bezpieczna Gmina Kożuchów. Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania
2. Adaptacja byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Cisowie. Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania
3. Budowa dwóch siłowni zewnętrznych na terenach sportowo – rekreacyjnych
w Kożuchowie.
Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania
4. Budowa siłowni pod chmurką wraz
z infrastrukturą dodatkową.
Ocena pozytywna. Zadanie dopuszczone do głosowania
5. Remont dachu wraz z adaptacją poddasza w remizie OSP w Studzieńcu. UWAGA: Wniosek wycofany na prośbę wnioskodawcy
2 grudnia 2016 r.

 

  1. Lista zadań dopuszczonych do głosowania wraz z szacunkowym kosztem zadania

                  (  ustalona  kolejność zadania  w drodze losowania )

 

Lp. Zgłoszone zadanie – nazwa Szacunkowy całkowity koszt zadania [zł brutto]wg formularza zgłoszeniowego
1. Budowa dwóch siłowni zewnętrznych na terenach sportowo – rekreacyjnych
w Kożuchowie.
85 000,00
2. Defibrylator AED- bezpieczna Gmina Kożuchów. 70 000,00
3. Budowa siłowni pod chmurką wraz
z infrastrukturą dodatkową.
85 000,00
4. Adaptacja byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Cisowie. 85 000,00

 

Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek wydał zarządzenie dotyczące Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.  Na wykonanie zadań w Kożuchowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2017 przeznaczono 85 000,00 złotych.

Harmonogram konsultacji przedstawia się następująco:
– rozpoczęcie konsultacji – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kożuchów na rok 2017 od 15 do 30 listopada 2016r,
– weryfikacja zgłoszonych propozycji od 1 do 9 grudnia 2016r,
– ogłoszenie zweryfikowanych propozycji wraz z uzasadnieniem do 13 grudnia 2016r,
– głosowanie mieszkańców za pomocą formularzy do głosowania w zakresie wyboru zadań od 14 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017r,
– ustalenie zbiorczych wyników przeprowadzonych konsultacji do 30 stycznia 2017r,
– przedstawienie wyników konsultacji i ich ogłoszenie – do 14 lutego 2017r,
– realizacja wyników konsultacji – od 1 marca do 31 grudnia 2017r.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne (w załączeniu) na stronie internetowej www.kozuchow.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie oraz u sołtysów Gminy Kożuchów.


formularz zgłoszeniowy zadania w ramach KBO 2017 rtf

zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu  zadania do Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego  na rok 2017 pdf

harmonogram kożuchowskiego budżetu obywatelskiego pdf


zarządzenie burmistrza Kożuchowa w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kożuchów w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2017 wraz z regulaminem


Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Kożuchów na rok 2017

Oddano 6610 głosów na Budżet Obywatelski Gminy Kożuchów na rok 2017 oraz 144 głosy nieważne, niespełniające wymogów formalnych regulaminu KBO.

Najwięcej głosów uzyskało zadanie Defibrylator AED – bezpieczna Gmina Kożuchów.

Protokół z wyników głosowania