Projekt „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”

Startujemy z projektem
„Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, skierowanym do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Nabór formularzy rekrutacyjnych już w listopadzie!

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami terenów wiejskich na obszarze powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (powiat ziemski) i żagańskiego (w powyższych powiatach – do obszarów wiejskich nie kwalifikują się miejscowości: Żagań, Nowa Sól, Otyń, Gubin).

Kandydat jest zobowiązany złożyć oświadczenie, iż w przeciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających moment przystąpienia do projektu nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dodatkowo – oświadczenie, iż dotychczas nie korzystał ze środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto, kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

– jest kobietą;

– jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);

– jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);

– jest osobą w wieku 50+.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?

  1. Wsparcie merytoryczne:

– szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing;

– wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;

  1. Wsparcie finansowe, w formie:

– bezzwrotnej dotacji w kwocie 24.000 zł;

– wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.300 zł/m-c, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

OD KIEDY BĘDZIE REALIZOWANE WSPARCIE?

Projekt będzie realizowany w okresie październik 2018 – kwiecień 2020. Nabór uczestników odbędzie się w okresie 5-23 listopada 2018 r.

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 42

e-mail:  agencja@region.zgora.pl

Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. (95) 739 03 16

e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.region.zgora.pl