Powszechny Spis Rolny. Spiszmy się, jak na rolników przystało!

#liczysięrolnictwo
Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe
scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian,
jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą
władzom i przede wszystkim polskim rolnikom
w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą
poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez
statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane
w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów
wsparcia dla polskiego rolnictwa.
W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące
gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny
i pracowników najemnych, strukturę dochodów
gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza
prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków
rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię
zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje
budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze,
nawożenie.
Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach
rolnych poprzez:
• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu
rolnego (spisrolny.gov.pl),
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim
przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego,
który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Więcej informacji uzyskają państwo na  stronie internetowej:   https://spisrolny.gov.pl/