Pomyśl o swojej przyszłości

Nie czekaj! Już dziś zgłoś się do udziału w projekcie!

„Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujacych powiat nowosolski”

Projekt „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat nowosolski” jest realizowany przez JOLANTA WOŹNICA „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy, z siedzibą przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław w partnerstwie z Kancelarią Ekonomii Społecznej Non – Profit sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój (POWER) Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.   Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2018  i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców powiatu nowosolskiego w woj. lubuskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 50 uczestników projektu w wieku 15-29 lat zaliczanych do grupy NEET zamieszkujących powiat nowosolski w woj. lubuskim.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo, w tym również osoby niepełnosprawne w wieku 15-29 zaliczane do grupy NEET, zamieszkujące powiat nowosolski.

Osoba NEET wg definicji POWER  –  to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w procesie oceny czy dana osoba nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne wsparcie doradców zawodowych i pośredników pracy.
  • Szkolenia zawodowe zgodnie z oczekiwaniami uczestników, kończące się egzaminami. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia po ukończonym szkoleniu. Czas trwania szkolenia zależy od specyfiki szkolenia. Możliwe szkolenia indywidualne w ramach bonu szkoleniowego.
  • Zwroty kosztów dojazdu.
  • Płatne staże zawodowe od 3 do 6 miesięcy .
  • Stypendium szkoleniowe.
  • Bony na zasiedlenie.
  • Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w biurze projektu w  Zielonej Górze, ul. Zatonie -Jaśminowa 3, 66-004 Zielona Góra, szczegółowe informacje pod numerem telefonu:  695 142 083 lub adresem mailowym:donata.karwacka@wp.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Właśnie zakończyły się  szkolenia;
1. Szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym z elementami obsługi kilenta,
2. Manikiurzystka
3. Obsługa wózków jezdniowych ( widłowych) + bezpieczna wymiana butli.

4. Operator koparko-ładowarki

Katalog szkoleń jest otwarty; szkolenia przygotowane pod lokalne potrzeby rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału, ilość miejsc ograniczona.