„Wyprawka szkolna 2017”

Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Dofinansowanie obejmować będzie:

zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

W Gminie Kożuchów programem zostaną objęci następujący uczniowie:

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku z gdy z jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1) – 7) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:

  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia
  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających  w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I  branżowej szkoły I stopnia ,liceum kształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, które są wykorzystywane przez nauczycieli  w procesie kształcenia tych uczniów),  o ile uczniowie ci nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach programu przyjmowane będą w terminie od dnia 16 sierpnia 2017r. do dnia 8 września 2017r.
w następujących palcówkach oświatowych :

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie,
  • Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Szczegółowe informacje będą udzielane we wszystkich szkołach na terenie Gminy i w wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. ( Dz. U.2017r. poz. 1457 ) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Druki do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE 28.VII.2017

wniosek -WYPRAWKA