Street signs

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY ULICY

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy,

iż Rada Miejska w Kożuchowie w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę Nr XLIII/371/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Podbrzeziu Dolnym, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego (Dz. U. z 2017 poz. 1543).

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy :

ul.Osiedle XXX – lecia PRL na ul. Osiedle Pod Lasem

Zgodnie z podjęta uchwałą nowa nazwa ulicy obowiązuje od 17 lipca 2017 r. Numery porządkowe nieruchomości pozostają takie same jak dotychczas.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

  • Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, (dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
  • Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
  • Zmiana adresu z związku ze zmianą nazwy ulicy dokonana będzie z urzędu.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.
  • O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu , operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej, Związek Międzygminny Eko- Przyszłość, zarządców nieruchomości, itp.

uchwała zmiana nazwy ulicy