Street signs

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY ULIC

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy,

iż Rada Miejska w Kożuchowie w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę Nr XLIII/372/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Kożuchowie. która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego (Dz. U. z 2017 poz. 1543).

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.744).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 744) oraz w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.2)) uchwala się,

co następuje:

§ 1. Nadaje się ulicy położonej na działce ozn. nr ewid. 417 położonej w obrębie 0002 m. Kożuchów nazwę: ul. 9 Maja 1950.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

oraz

§ 1. Nadaje się ulicy położonej na działkach ozn. nr ewid. 305, 308.1, 237/17, 237/18

i 412 położonych w obrębie 0001 m. Kożuchów nazwę: ul. 22 Lipca 1807.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

  • Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, (dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
  • Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
  • Zmiana adresu z związku ze zmianą nazwy ulicy dokonana będzie z urzędu.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.
  • O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu , operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej, Związek Międzygminny Eko- Przyszłość, zarządców nieruchomości, itp.