E-AKTYWNI MIESZKAŃCY KOŻUCHÓW”

Finalna edycja szkoleń E-aktywnych przeprowadzona w dniach 13, 14, 15 maja 2020 r. i 20, 21,22 maja 2020 r.

W zaciszu domowym zainteresowani szkoleniem E-AKTYWNI w ramach projektu przeszli cykl 3 dniowych zdalnych spotkań online. Od momentu zalogowania na platformie zoom byli pod opieką Instruktora. Uczestnicy podjęli szkolenia w istotnym i praktycznym dla siebie temacie „Moje finanse i transakcje w sieci” i „Rodzic w internecie”.

Zdalny kontakt umożliwił omawianie tematyki materiału szkoleniowego, który okazał się równie efektywny co przeprowadzane szkoleń stacjonarnych i pozwala wnioskować, że oczekiwania osób biorących udział w szkoleniu zostały spełnione.

Zakończone szkolenia są potwierdzone CERTYFIKATEM.

Dziękujmy za udział w naszych szkoleniach online!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.